หน้าแรก คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชา/หน่วยงาน ผู้บริหาร บุคลากร บริการวิชาการ หอเกียรติคุณ ข้อตกลง/ความร่วมมือ คำถามที่ถามบ่อย English Version
ด้านกิจการนักศึกษา
ด้านทะเบียนและประเมินผล
ด้านวิจัยและบัณฑิตศึกษา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ระเบียบการศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์
สมัครออนไลน์
ทุนเรียนดี
พสวท.
โอลิมปิก
ความสามารถสูง
พัฒนานักเรียน / ครูอาจารย์
ค่ายโอลิมปิกวิชาการ
โครงการความร่วมมือ
อัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์
บริการวิชาการ
ระบบประเมินการสอนอาจารย์/
ระบบประเมินรายวิชา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ระบบสารสนเทศบุคลากร
ระบบสืบค้นเหมายเลขโทรศัพท์
ระบบสืบค้นเงินเดือน
เว็บเมล์
Share PSU
ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
หอประวัติ
ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม

            เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2555 คณะวิทยาศาสตร์ นำโดยคณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้าภาค คณาจารย์ หัวหน้างาน/ฝ่าย/หน่วย และบุคลากร ร่วมให้การต้อนรับ คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ซึ่งประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชัย สุ่มเล็ก รองศาสตราจารย์ ดร.ดนัย บุณยเกียรติและคุณเกษณี สุจริตจันทร์ ณ ห้องประขุมคณะวิทยาศาสตร์ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาส ศตสุข คณบดีคณวิทยาศาสตร์ ได้นำเสนอภาพรวมผลงานและการดำเนินงานของคณะในด้านตางๆ ให้แก่คณะกรรมการได้รับทราบและพิจารณา

และคณะกรรมการฯ ได้เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของสถานวิจัยความเป็นเลิศด้านจีโนมและชีวสารสนเทศอีกด้วย


วันที่ลงประกาศ: 23/2/55(16.30 น.)

ข้อมูลโดย: หน่วยวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์
คณะวิทยาศาสตร์

E-Meeting
รายงานการประชุมกรรมการประจำคณะฯ
ระบบสารสนเทศ
แบบฟอร์ม
ทุนสนับสนุนผลงานวิชาการ
ระเบียบและรายงาน
อื่น ๆ
ข่าววิจัย
SC KM
จดหมายข่าวคณะฯ
ข่าวคณะฯ ในสื่อมวลชน
ข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รับฟังความคิดเห็นฯ
ร้องเรียนเจ้าหน้าที่ทุจริต
ของที่ระลึก
Faculty of Science, Prince of Songkla University,
Hatyai, Songkhla, Thailand 90112 Tel +66-7428-8022 , Fax. +66-7455-8844
Optimised for IE7+ @ 1024 x 768 You are a visitor number 881302,
Please send your comment and suggestion to : webmaster