## ปฏิทินข่าวกิจกรรม ##

รวบรวมข่าวการจัดกิจกรรมทางวิชาการ, กีฬา, ศิลปวัฒนธรรม/ การอบรม/ สัมมนา/ งานประชุมวิชาการระดับชาติ-นานาชาติ