เงินรางวัลสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการ จากเงินกองทุนวิจัยภาควิชา

 ทุนวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์

ทุนวิจัยของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ทุนงบประมาณแผ่นดิน (วช.)

เงินสนับสนุนการตีพิมพ์บทความ (page charge)
ทุนวิจัยภายนอก
 

ปฏิทินทุนวิจัย

- ทุนวิจัยภายในมหาวิทยาลัย

- ทุนวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัย (ใน - นอก ประเทศ)

 

กิจกรรม/ข่าวประชาสัมพันธ์

- "Scientific Writing Workshop" March 3-4, 2016: at 9.00 a.m.-04.00 p.m.

Seminar Room

   เอกสารประกอบการอบรม (Handout)

   - รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม (The name list of participants)

 

- อบรม cheminvent 2015 (30 พ.ย. 58)

 

 

 
 

 
 
Since :  01/04/ 2557
Update : 17/06/2559

Designed &Created by:Tarakorn.P

 


หน่วยวิจัย บัณฑิตศึกษา และบริการวิชาการ งานบริการการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
15  ถ
.กาญจนวณิชย์ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112
โทรศัพท์
: 0 7428 8075    โทรสาร: 0 7444 6926