ยินดีต้อนรับสู่ หน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา
หลักสูตรและทุน
  การแนะแนวการศึกษาและ การรับนักศึกษา
  ระบบตรวจสอบการลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตร
  การเลือกวิชาเอก/ย้ายสาขา/คณะ
  แนวปฏิบัติในการเทียบโอนรายวิชา
  รายวิชาที่บริการจัดการสอนโดยคณะ
  การจัดสอบกลางภาค/ปลายภาค
 
  อาจารย์พิเศษ
 
 
  สื่อวีดีโออบรมและพัฒนาอาจารย์
 
  โครงการการดูแล เด็กดีมีคุณธรรม
จริยธรรม (บานบุรีโมเดล)
  Counseling Unit
  กิจกรรมวันแรกพบ"คณะวิทยาศาสตร์
พบผู้ปกครอง"
  เรียนจบวิทยาศาสตร์จะทำงาน
อะไรดี
  แบบฟอร์มต่าง ๆ
  สอบถามเกี่ยวกับการลงทะเบียน
 
                       
   
   ประกาศที่นั่งว่างสาขาวิชาเอก ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ร่างตารางเรียน ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2/2561    (pdf คลิ๊ก)     (excel คลิ๊ก)   
การสมัครสอบ พสวท.    
ประชุมชี้แจงการเลือกสาขาวิชาเอก    
ระบบห้องสอบออนไลน์    
แนวปฏิบัติการเข้าสอบปีการศึกษา2561 (ห้ามเข้าสอบสายเกิน15นาที)  
คู่มือนีกศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ปีการศึกษา 2561    
แนวทางการลงทะเบียนศึกษาทั่วไป61    
บัณฑิตอันพึงประสงค์    
  << ข่าวย้อนหลัง>>  
จัดทำ/ดูแลโดย: หน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90112
ติดต่อ E-Mail:Webmaster  โทรศัพท์: 07428-8030