ยินดีต้อนรับสู่ หน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์
หลักสูตรและทุน
  การแนะแนวการศึกษาและ การรับนักศึกษา
  ระบบตรวจสอบการลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตร
  การเลือกวิชาเอก/ย้ายสาขา/คณะ
  แนวปฏิบัติในการเทียบโอนรายวิชา
  รายวิชาที่บริการจัดการสอนโดยคณะ
  การจัดสอบกลางภาค/ปลายภาค
  อาจารย์พิเศษ
 
 
 
  สื่อวีดีโออบรมและพัฒนาอาจารย์
 
  โครงการการดูแล เด็กดีมีคุณธรรม
จริยธรรม (บานบุรีโมเดล)
  Counseling Unit
  โครงการ Science Open House (วันคณะวิทยาศาสตร์ พบผู้ปกครอง)
  เรียนจบวิทยาศาสตร์จะทำงาน
อะไรดี
  แบบฟอร์มต่าง ๆ
  สอบถามเกี่ยวกับการลงทะเบียน
 
                       
   
   ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเข้าสาขาวิชาเอก ประจำปีการศึกษา 2560  
ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาโครงการทักษะพิเศษ ปีการศึกษา 2561  
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาในสาขาวิชาเอก ประจำปีการศึกษา 2560  
ประกาศที่นั่งว่างสาขาวิชาเอก ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560 นักศึกษาคนใดมีความประสงค์จะย้ายสาขาวิชาเอก ขอให้ยื่นคำร้องที่หน่วยทะเบียนฯ (ห้องม่วง ช่องที่ 1) ภายในวันที่ 30 พ.ย.2560
 
ตรวจสอบเลขที่นั่งสอบผ่านระบบจัดสอบออนไลน์  
กำหนดการพิธีพระราชทานปรริญญาบัตร ปี2560  
ปรัชญาการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   
กำหนดสอบ TMM ของ นักศึกษาปี 1 (ที่ยังไม่ได้สอบ) และ ปี 2 สอบ 26-27 ส.ค.60  
คู่มือนักศึกษา ปีการศึกษา 2560  
ตาราง Rubric การให้คะแนนวิชาโครงงาน  
ประกาศผลการขอย้ายสาขา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560  
หนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการScience Open House  
ประกาศผลการแข่งขันโครงการ Launching Your English Skills  
คำนิยามแบบเอกสารประกอบการสอน เอกสารคำสอน  
ประกาศรับสมัครนักศึกษาป.ตรี เข้าร่วมแข่งขันโครงการ Launching Your English Skills  
แนะแนวสาขาวิชาและVDO และนำภาควิช  
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ขอเชิญนักศึกษาขอคำปรึกษาปัญหาต่างๆได้ที่คลีนิควิชาการ  
การเขียนรายงาน มคอ3และ5  
รายวิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มภาษาอังกฤษ  
     
  << ข่าวย้อนหลัง>>  
จัดทำ/ดูแลโดย: กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการและพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90112  ติดต่อ E-Mail:Webmaster