ยินดีต้อนรับสู่ กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการและพัฒนานักศึกษา
หลักสูตรและทุน
  การแนะแนวการศึกษาและ การรับนักศึกษา
  ระบบตรวจสอบการลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตร
  การเลือกวิชาเอก/ย้ายสาขา/คณะ
  แนวปฏิบัติในการเทียบโอนรายวิชา
  รายวิชาที่บริการจัดการสอนโดยคณะ
  การจัดสอบกลางภาค/ปลายภาค
 
  อาจารย์พิเศษ
 
 
  สื่อวีดีโออบรมและพัฒนาอาจารย์
 
  โครงการการดูแล เด็กดีมีคุณธรรม
จริยธรรม (บานบุรีโมเดล)
  Counseling Unit
  กิจกรรมวันแรกพบ"คณะวิทยาศาสตร์
พบผู้ปกครอง"
  เรียนจบวิทยาศาสตร์จะทำงาน
อะไรดี
  แบบฟอร์มต่าง ๆ
  สอบถามเกี่ยวกับการลงทะเบียน
 
                       
   
   แนวปฏิบัติการเข้าสอบปีการศึกษา2561 (ห้ามเข้าสอบสายเกิน15นาที)  
คู่มือนีกศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ปีการศึกษา 2561  
แนวทางการลงทะเบียนศึกษาทั่วไป61  
บัณฑิตอันพึงประสงค์  
     
     
  << ข่าวย้อนหลัง>>  
จัดทำ/ดูแลโดย: กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการและพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90112  ติดต่อ E-Mail:Webmaster