เรียนจบแล้วทำงานอะไร

คณิตศาสตร์

           สามารถทำงานได้ทั้งหน่วยงานของราชการและเอกชน  โดยประกอบอาชีพได้หลากหลาย เช่น ครู อาจารย์  ในสถาบันการศึกษา  นักวิจัย โปรแกรมเมอร์ นักวิเคราะห์ข้อมูล  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์วางแผนระบบงาน  เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ  นักการธนาคาร  นักคณิตศาสตร์  ประกันภัย เป็นต้น หรือสามารถประกอบอาชีพอิสระ

สถิติ

         สามารถประกอบได้หลังจากสำเร็จการศึกษา ประกอบอาชีพในองค์กรหรือหน่วยงาน   ทั้งภาครัฐ
และเอกชนดังนี้ นักวิชาการสถิติ นักสถิติ นักสถิติเศรษฐสังคม นักควบคุมคุณภาพกระบวนการผลิต
เชิงอุตสาหกรรม นักการประกันภัย นักวิจัยในสาขาต่าง ๆ นักวิเคราะห์แผนและนโยบาย นักวิชาการศึกษา ครูคณิตศาสตร์และสถิติ และอาชีพอิสระอื่น ๆ


เคมี

        ปัจจุบันตลาดแรงงานเปิดกว้าง  ในส่วนราชการได้แก่ กรมทรัพยากรธรณี  กรมวิทยาศาสตร์บริการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  กองทัพและกองพิสูจน์หลักฐาน  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ฯลฯ ภาคเอกชน
เช่น โรงงานปิโตรเคมี  บริษัทน้ำมัน  สิ่งทอ  พลาสติก  ยาง ปูนซีเมนต์  เครื่องดื่ม  อาหาร  บริษัทเคมีภัณฑ์ หรือสามารถประกอบอาชีพอิสระ

ฟิสิกส์

         สามารถทำงานในส่วนราชการ ได้แก่ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  กระทรวงอุตสาหกรรม การไฟฟ้าฝ่ายผลิต  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถาบันวิจัย ห้องวิจัยเอกชนและบริษัทต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ หรือสามารถประกอบอาชีพอิสระ

วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์

         สามารถเป็นนักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ ผู้บริการทดสอบผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์  กรมวิทยาศาสตร์บริการ  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ศูนย์วิจัยวัสดุและเทคโนโลยีแห่งชาติ (MTEC)  กรมศุลกากร สถาบันวิจัยยาง โรงพิมพ์ ธนาคารแห่งชาติ ส่วนเอกชนได้แก่ ผู้ดูแลการผลิตและควบคุมคุณภาพ
วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ โรงงานชิ้นส่วนรถยนต์และจักรยานยนต์ โรงงานผลิตถุงมือยางและลูกโป่ง โรงงานผลิตเม็ดพลาสติก PVC PP PE โรงงานผลิตเส้นใยสังเคราะห์ โรงงานผลิตสีทาบ้าน หรือสามารถประกอบอาชีพอิสระ


วัสดุศาสตร์

         สามารถทำงานในหน่วยงานอุตสาหกรรมทุกหน่วยงาน อาทิ โรงงานอุตสาหกรรมเครื่องสุขภัณฑ์ อุปกรณ์เครื่องมือ โรงงานทำแก้ว โรงเหล็ก บริษัทผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ โรงงานเกี่ยวกับยางและ
พลาสติก ห้องวิจัยเอกชนและบริษัทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ เป็นต้น ในส่วนราชการ ได้แก่ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ศูนย์วิจัยวัสดุและเทคโนโลยีแห่งชาติ (MTEC) หรือสามารถประกอบอาชีพอิสระ


วิทยาการคอมพิวเตอร์

         สามารถทำงานเป็นนักวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือนักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ นักวิชาการวิทยาการคอมพิวเตอร์ นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงานสารสนเทศ โปรแกรมเมอร์ ผู้ดูแลระบบเครือข่ายและเครื่องแม่ข่าย ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล ผู้จัดการโครงการซอฟต์แวร์ ผู้ประสานงานโครงการซอฟต์แวร์ นักพัฒนาเว็บไซต์ นักวิชาชีพในสถานประกอบการ
ที่มีการใช้วิทยาการคอมพิวเตอร์


เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

          นักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักวิเคราะห์ระบบ นักพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ โปรแกรมเมอร์ วิศวกรสารสนเทศ วิศวกรระบบคอมพิวเตอร์
วิศวกรด้านเทคนิค นักออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูล ผู้บริหารฐานข้อมูล ผู้บริหารเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ และดูแลระบบคอมพิวเตอร์ นักพัฒนาเว็บไซต์ นักพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์และภาพเคลื่อนไหว อาจารย์ นักวิชาการ ประกอบธุรกิจส่วนตัว และอื่นๆ


ชีววิทยา

          สามารถทำงานเป็นครู อาจารย์ และนักวิจัยในสถาบันภาครัฐ เช่น สวนพฤกษศาสตร์  กรมประมง  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  กรมอนามัย  ห้องปฏิบัติการในโรงพยาบาลต่างๆ  องค์การเภสัชกรรม  สถาบันวิจัยทางการแพทย์  สถาบันวิจัยทางสิ่งแวดล้อม  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  หน่วยงานเอกชน เช่น บริษัทเกี่ยวกับผลผลิตทางการเกษตร สิ่งแวดล้อม  เครื่องสำอาง อาหารและยา เป็นต้น

จุลชีววิทยา

           สามารถประกอบอาชีพในภาคเอกชน เช่น อุตสาหกรรมอาหาร- เครื่องดื่ม  อุตสาหกรรมเกษตร  เภสัชกรรม เครื่องสำอางหรือในส่วนของการเกษตรและการจัดการสิ่งแวดล้อม  หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง
เช่น หน่วยงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพอาหาร สิ่งแวดล้อม สาธารณสุข โรงพยาบาล กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครู อาจารย์ นักวิจัย ในสถาบันการศึกษาเป็นต้น หรือสามารถประกอบอาชีพอิสระ


เทคโนโลยีชีวภาพ

           เทคโนโลยีชีวภาพเป็นสหศาสตร์ ผู้ที่เรียนศาสตร์นี้ จะมีความรู้หลายด้าน ทั้งทางด้านอุตสาหกรรม
เกษตร การอาหาร ทางด้านการแพทย์ แต่เน้นไปทางด้านชีวโมเลกุล ซึ่งผู้ที่จบการศึกษาในสาขาวิชานี้ สามารถประกอบอาชีพทั้งภาครัฐบาลและเอกชน ภาครัฐบาล ได้แก่ สถาบันวิจัยต่าง ๆ ที่วิเคราะห์
ทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ด้านชีววิทยาโมเลกุล ด้านจุลชีววิทยา ด้านการเกษตร  โรงพยาบาล
มหาวิทยาลัย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ในส่วนของภาคเอกชน ได้แก่ โรงงานอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมเกษตร เภสัชกรรมซึ่งจะอยู่ในส่วนของฝ่ายวิเคราะห์ เป็นต้น


เคมี-ชีววิทยา

             สามารถทำงานได้ทั้งหน่วยงานของราชการและเอกชน  เช่นนักวิทยาศาสตร์  ครู  อาจารย์  นักวิจัยในสถาบันภาครัฐ โรงงานปิโตรเคมี บริษัทน้ำมัน  ทำงานในห้องปฏิบัติการบริษัทเคมีภัณฑ์ สิ่งทอ  พลาสติก  ยาง ปูนซีเมนต์  เครื่องดื่ม อาหาร กองพิสูจน์หลักฐาน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นต้น หรือ สามารถประกอบอาชีพอิสระ