ประวัติความเป็นมา

       

เพื่อสร้างกำลังคนระดับป.เอกเพื่อปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษาจำนวนรวมทั้งสิ้น 1,600 คน โดยให้ทุนศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตร์อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ระดับปริญญา ตรี-โท-เอกเอกแก่ผู้มีความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ จำนวน 4 รุ่น รุ่นละ 200 ทุน รวม 800 ทุน และให้ทุนแก่ผู้ที่ศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตร์ระดับปริญญาโทและเอกในสาขาที่โครงการกำหนด อีก 4 รุ่น รวม  800 ทุน โดยเริ่มให้ทุนตั้งแต่ปีงบประมาณ 2552 เป็นต้นไป สกอ.จึงได้มอบหมายให้ศูนย์มหาวิทยาลัยในภาคใต้ร่วมกันดำเนินการรับนิสิตนักศึกษาเข้ารับทุนการศึกษาในโครงการนี้ ความสำคัญของวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์เป็นพื้นฐานของการพัฒนาเทคโนโลยีด้านต่างๆ ความเจริญก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างความเจริญให้กับประเทศ สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจจึงได้มีโครงการดังกล่าวเกินขึ้นในระยะที่ 1 (พ.ศ.2545-2552 จำนวน 350 ทุน/ปี สนับสนุนเฉพาะปริญญาตรี โดยไม่มีข้อผูกมัด) และปัจจุบันกำลังดำเนินการระยะที่ 2 (พ.ศ.2552-2563 จำนวน 200 ทุน/ปี โดยจะสนับสนุนตั้งแต่ปริญญาตรี-โท-เอก) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสรรหานักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่มีความสนใจวิทยาศาสตร์ที่มีผลการเรียนดี เข้าศึกษาระดับปริญญา ตรี-โท-เอก ของหลักสูตรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  ในสาขาที่เป็นความต้องการของประเทศ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ระดับปริญญา ตรี-โท-เอก ให้สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพระดับสากลเพื่อสนับสนุนนโยบายรัฐในการผลิตบัณฑิตวิทยาศาสตร์ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ เพื่อปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐและพัฒนาศักยภาพวิทยาศาสตร์ให้กับประเทศดำเนินการให้ส่งเสริมและพัฒนาผู้รับทุนให้มีศักยภาพในการเรียนรู้ มีความสามารถในการทำวิจัย ตระหนักถึงความต้องการของสังคม มีวามคิดวิเคราะห์ เรียนรู้-แก้ปัญหาและปฏิบัติงานในหน่วยงานรัฐอย่างมีประสิทธิภาพ
สาขาที่ให้ศึกษา
ระดับ ป.ตรี-โท-เอก สาขาใน ป.ตรีคณิตฯ-วิทยาศาสตร์ พื้นฐาน/บริสุทธิ์  วิทยาศาสตร์สาขาขาดแคลน
สาขาใน ป.โท(แผน ก2)-ป.เอก  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


กลับหน้าหลัก