โครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
และการจัดการศึกษาวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีระดับโรงเรียน

 
 
วัตถุประสงค์โครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนฯ
แผนการดำเนินการกิจกรรมในโครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนฯ
โรงเรียนในโครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนฯ


ระดับประถมศึกษา จำนวน 3 โรงเรียน

1)  โรงเรียนเทศบาล 1 (เอ็งเสียงสามัคคี) อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

2) โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม) อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

3)  โรงเรียนบ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

 

ระดับมัธยมศึกษา จำนวน 10 โรงเรียน

1)  โรงเรียนธรรมโฆษิต อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา

2)  โรงเรียนกอบกุลวิทยาคม อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

3)  โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

4โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

5)  โรงเรียนกันตังพิทยากร อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

6)  โรงเรียนทับปุดวิทยา อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา

7)  โรงเรียนสตรีพังงา อำเภอเมือง จังหวัดพังงา

8)  โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร อำเภอเมือง จังหวัดระนอง

9)  โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

10)  โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

 

กิจกรรมที่ดำเนินการ

กิจกรรมที่ดำเนินการปีที่  1

1)  การประชุมทำแผนการดำเนินกิจกรรมโครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนา
      การเรียนการสอนฯ

2)  การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การสอนแบบบูรณาการ"

3)  การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การวิจัยในชั้นเรียน"

4)  การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การใช้กล้องจุลทรรศน์"

5)  การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การสร้างบทเรียนและกระบวนการสอน
      ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์"

6)  โครงการ "ค่ายวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์"

 

กิจกรรมที่ดำเนินการปีที่  2

1)  การฝึกอบรมเรื่อง" English Made Easy for Science Teachers”

2)  การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง โครงสร้างของโมเลกุลทางเคมีและชีววิทยา

3)  การฝึกอบรม เรื่อง เทคนิคการเรียนรู้ Mind Map

4)  การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการ GLOBE

5)  การประชุมปฏิบัติการเรื่อง "เครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
      คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี"

6)  การฝึกอบรมครูมัธยมปลาย เรื่อง เวกเตอร์ในสามมิติและการประยุกต์ และ 
      เรขาคณิตวิเคราะห์ในสามมิติ

7)  การเยี่ยมชมโรงเรียนในโครงการ

กิจกรรมที่ดำเนินการปีที่ 3
  1. ประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการฯ ร่วมกับผู้บริหาร/อาจารย์โรงเรียนในโครงการเพื่อลงนามความร่วมมือและจัดทำแผนดำเนินกิจกรรมโครงการฯ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2548 ณ ห้องสัมมนา คณะวิทยาศาสตร์
  2. จัดอบรมครูคณิตศาสตร์เรื่อง "ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น และเวกเตอร์ในสามมิติและการประยุกต์และเรขาคณิตวิเคราะห์ในสามมิติ" ระหว่างวันที่ 18 - 22 เมษายน 2548 ณ ห้องสัมมนา คณะวิทยาศาสตร์
  3. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "ดาราศาสตร์และธรณีวิทยา" ระหว่างวันที่ 21 - 22 เมษายน 2548 ณ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์
  4. สนับสนุนอาจารย์เข้าร่วมอบรมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์และวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคฤดูร้อน
  5. จัดอบรมเรื่อง "การถ่ายภาพดิจิตอลเพื่อใช้ประกอบสื่อการสอนบนคอมพิวเตอร์"
  6. จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการและกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบง่ายเรื่อง "ฟิสิกส์ไม่ยากอย่างที่คิด" วันที่ 19 สิงหาคม 2548 ณ ห้อง L3 ศูนย์ปาฐกถาประดิษฐ เชยจิตร คณะวิทยาศาสตร์
  7. จัดอบรมปฏิบัติการเรื่อง "เคมีแบบย่อส่วน"

สถาบันพี่เลี้ยง : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ : งานบริการการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์  โทร. 0 7428 8028 email : ychuthar@ratree.psu.ac.th