สสวท. Gallery :  โครงการฝึกอบรม เรื่อง English Made Easy for Science Teachers
                              ระหว่างวันที่ 24 - 28 มีนาคม 2546
                              ณ ห้องสัมมนา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ / ภาพที่ 3


ภาพที่ 3
วิทยากร : อาจารย์วิศิษฏ์ เกษมพิมลพร 
อดีตอาจารย์ประจำภาควิชาเคมี และวิทยากรด้านภาษาอังกฤษ