โครงการรับนักศึกษาที่มีความสามารถสูงเข้าเป็นนักศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์

ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ว่าด้วยการรับนักศึกษาที่มี
ความสามารถสูงเข้าศึกษา
ในคณะวิทยาศาสตร์

   
คุณสมบัติของผู้สมัคร
หลักฐานการสมัคร
ช่วงเวลาการรับสมัคร
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน
การประกาศผลการสอบข้อเขียน
การสอบสัมภาษณ์และสถานที่สอบ
จำนวนรับเข้าศึกษา
การประกาศผลการสอบคัดเลือก
เงื่อนไขสำหรับผู้ได้รับการคัดเลือกแล้ว
การรายงานตัว
การสอบสัมภาษณ์และสถานที่สอบ
ทุนการศึกษา
การรายงานตัว
   
<<  Back