โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(โครงการ พสวท.)

 
     
 

โครงการ พสวท. ระดับอุดมศึกษา ศูนย์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จะดำเนินการจัดสอบคัดเลือกนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6 จากโรงเรียนในเขต 14 จังหวัดภาคใต้และจากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จังหวัดนครปฐม โดยต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนในเขต 14 จังหวัดภาคใต้  ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00  เข้าโครงการ พสวท ระดับปริญญาตรีทุก ๆ ปี ปีละ 8 คน และรับต่อเนื่องจากศูนย์โรงเรียนโครงการ พสวท. โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย อีกปีละ 12 คน รวมทั้งสิ้น 20 คนต่อปี โดยนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเข้าโครงการจะได้รับการพัฒนาให้เต็มศักยภาพ  โดยมีกิจกรรม เสริมหลักสูตร เช่น ค่ายวิทยาศาสตร์ระดับอุดมศึกษา การนำเสนอผลงานทางวิทยาศาสตร์ การศึกษา ดูงาน การร่วมประชุมวิชาการ และอาจจะได้รับการคัดเลือกให้ศึกษาต่อต่างประเทศจนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หรือปริญญาโทเป็นอย่างต่ำ จึงจะเข้าปฏิบัติงานได้
โครงการ พสวท.
การสอบคัดเลือกนักเรียนระดับมัธยมเป็นนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์
การรับทดแทนนักศึกษา โครงการ พสวท.
แนวปฏิบัติและระเบียบต่าง ๆ
คณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการอาจารย์ปรึกษา
รายชื่อนักศึกษานักศึกษาโครงการ พสวท.

 • ปีการศึกษา  2550
 • ปีการศึกษา  2549

กิจกรรมนักศึกษาโครงการ พสวท.

 • การจัดงานเลี้ยงต้อนรับและรับขวัญนักศึกษาชั้นปีที่ 1
 • ปฐมนิเทศนักศึกษาโครงการ พสวท.
 • การประชุมนักศึกษาทุกชั้นปี
 • สัปดาห์วิทยาศาสตร์โครงการ พสวท.
 • ทัศนศึกษา
 • ร่วมประชุม วทท.
 • เรียนภาษาอังกฤษ
  • 2549
 • ทำวิจัย
  • ฝึกงานวิจัยของนักศึกษาชั้นปีที่  2
  • การทำวิจัยของนักศึกษาชั้นปีที่  4
 • ค่ายวิทยาศาสตร์ภาคฤดูร้อน  สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 - 2
  • ปีการศึกษา 2549  ระหว่างวันที่ 23 – 27  มีนาคม  2550  ณ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • ประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเยาวชน 

       สำหรับนักศึกษาปีที่ 3 และ 4

 • ปีการศึกษา  2549  ระหว่างวันที่  20 – 23  มีนาคม  2550 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

แบบฟอร์มต่าง ๆ
ติดต่อผู้ประสานงาน
คู่มือนักเรียนทุนโครงการ พสวท.    สถาบัน สสวท.  www.ipst.ac.th
ศูนย์โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<<  Back