หน้าแรก คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชา/หน่วยงาน ผู้บริหาร บุคลากร บริการวิชาการ หอเกียรติคุณ ข้อตกลง/ความร่วมมือ คำถามที่ถามบ่อย English Version
ด้านกิจการนักศึกษา
ด้านทะเบียนและประเมินผล
ด้านวิจัยและบัณฑิตศึกษา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ระเบียบการศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์
สมัครออนไลน์
ทุนเรียนดี
พสวท.
โอลิมปิก
ความสามารถสูง
พัฒนานักเรียน / ครูอาจารย์
ค่ายโอลิมปิกวิชาการ
โครงการความร่วมมือ
อัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์
บริการวิชาการ
ระบบประเมินการสอนอาจารย์/
ระบบประเมินรายวิชา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ระบบสารสนเทศบุคลากร
ระบบสืบค้นเหมายเลขโทรศัพท์
ระบบสืบค้นเงินเดือน
เว็บเมล์
Share PSU
ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
หอประวัติ
บริการวิชาการ

งานบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ.

            หน่วยส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ งานบริการการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ได้ดำเนินงานให้บริการวิชาการ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการการให้บริการวิชาการ พ.ศ.2551 คณะฯ ให้บริการวิชาการกับหน่วยงานทั่วไปทั้งภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย และทั้งภาครัฐและเอกชน ได้ทราบถึงขอบข่ายการให้บริการของงานบริการวิชาการ ดังนี้
1.
การบริการวิชาการของภาควิชา/หน่วยงาน
2.
การวิเคราะห์ ทดสอบ ตรวจสอบ และตรวจซ่อม การให้บริการเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ
3.
การให้บริการเกี่ยวกับสุขภาพ
4.
การจัดฝึกอบรม สัมมนา ประชุมปฏิบัติการ
5.
การศึกษา สำรวจ วิเคราะห์ ออกแบบและประเมิน
6.
การให้คำปรึกษา และคำแนะนำ
7.
การให้บริการข้อมูล การแปล
8.
การให้บริการวิชาการอื่นๆ
9.
รายชื่อผู้เชี่ยวชาญด้านบริการวิชาการ
แบบฟอร์ม
แบบประเมินความพึงพอใจบริการวิเคราะห์/ทดสอบ  
แบบประเมินผลการประชุม/อบรม/สัมมนา  
แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม  
แบบรายงานประจำปีงบประมาณ 2554 ด้านบริการวิชาการ  
    -  การจัดฝึกอบรม สัมมนา และประชุมปฏิบัติการ
    -  การให้บริการวิเคราะห์ทดสอบ
ระเบียบ
ระเบียบหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการให้บริการวิชาการ พ.ศ. 2551
แนวปฏิบัติของคณะฯ
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์งานบริการวิชาการ กองบริการการศึกษาติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่
หน่วยส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ งานบริการวิชาการ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หรือที่คุณแพรนาตยา กาจกำแหง หมายเลขภายใน 8028 E-mail : praenadtaya.k@psu.ac.th
 
E-Meeting
รายงานการประชุมกรรมการประจำคณะฯ
ระบบสารสนเทศ
แบบฟอร์ม
ทุนสนับสนุนผลงานวิชาการ
ระเบียบและรายงาน
อื่น ๆ
ข่าววิจัย
SC KM
จดหมายข่าวคณะฯ
ข่าวคณะฯ ในสื่อมวลชน
ข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รับฟังความคิดเห็นฯ
ร้องเรียนเจ้าหน้าที่ทุจริต
ของที่ระลึก
Faculty of Science, Prince of Songkla University,
Hatyai, Songkhla, Thailand 90112 Tel +66-7428-8022 , Fax. +66-7455-8844
Optimised for IE7+ @ 1024 x 768 You are a visitor number 881302,
Please send your comment and suggestion to : webmaster