รายชื่อผู้แทนศูนย์
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

        

ประกาศผลผู้แทนศูนย์

รายชื่อผู้แทนศูนย์
     เคมี    
    (ประกาศผลคลิ๊ก)
เด็กหญิงกนก ศิริลัภยานนท์ ธิดานุเคราะห์
นางสาวพานเพชร พิเชฐสินธุ์ ธิดานุเคราะห์
เด็กชายภาวิต แก้วนุรัชดาสร แสงทองวิทยา
เด็กชายวริศ จรัสปรีดาลาภ แสงทองวิทยา
นายออมทรัพย์ ลีลาประเสริฐศิลป์ แสงทองวิทยา
เด็กชายภูริพงษ์ ลิ้มสุชาติ หาดใหญ่วิทยาลัย
     ฟิสิกส์   
    (ประกาศผลคลิ๊ก)
นายสิทธา วงศ์ปริยากร บูรณะรำลึก
เด็กชายปุณยธร ทวีศักดิ์ ภูเก็ตวิทยาลัย
นายพงศ์พิสุทธิ์ สุขขัง มอ. วิทยานุสรณ์
เด็กชายพิชญุตม์ ลือปิยะพาณิชย์ แสงทองวิทยา
เด็กชายภาคิน ส่งศรีบุญสิทธิ์ แสงทองวิทยา
นายสุวิทัส กัลยา แสงทองวิทยา
     ชีววิทยา
    (ประกาศผลคลิ๊ก)
นายเชาวนนท์ รักษ์ชูชีพ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
นายสิวะกัลป์ วิทยานุกร วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
นายภัทรนันท์ พิบูลย์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
เด็กหญิงพลอยภัสสร ถิรจิตโต ธิดานุเคราะห์
นายพุฒิเมธ เลขะกุล พรหมอินทร์ แสงทองวิทยา
นางสาววิศรุตา แก้วหัวไทร หาดใหญ่วิทยาลัย
     คณิตศาสตร์
    (ประกาศผลคลิ๊ก)
นางสาวพัทธ์ธีรา ธัญสิริพิชญากร วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
เด็กชายกันตภณ ตราหยก ภูเก็ตวิทยาลัย
เด็กชายภัทรภณ ตันติธรรมโสภณ ภูเก็ตวิทยาลัย
เด็กชายวุฒิพงศ์ จงเจริญสันติ แสงทองวิทยา
เด็กชายพชร อัศวผดุงสิทธิ์ แสงทองวิทยา
นางสาวชญาภา บุญชูมณี หาดใหญ่วิทยาลัย
     คอมพิวเตอร์
    (ประกาศผลคลิ๊ก)
นายเกียรตินรินทร์ อุดมลาภสกุล วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
เด็กหญิงกชพรรณ หิรัณยรัศมีวงศ์ ธิดานุเคราะห์
นายธนวัฒน์ ผลเกิด ภูเก็ตวิทยาลัย
นายจิรายุวัฒน์ บุญจันทร์ มอ. วิทยานุสรณ์
นายศรณ์ ตันหราพันธุ์ มอ. วิทยานุสรณ์
นายญาณาธิป นาคทิม หาดใหญ่วิทยาลัย