โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา

  Faculty of Science   :: Prince of Songkla University  
 

เข้าระบบรับสมัครออนไลน์

ศูนย์ สอวน. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
การสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าค่ายฝึกอบรมฯ ประจำปี 2560
การรับสมัครนักเรียนเข้าค่ายฝึกอบรมฯ ปีการศึกษา 2560
ระเบียบและข้อปฏิบัติของผู้เข้าสอบ
การเข้าค่ายฝึกอบรม ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559
การเตรียมตัว
ระเบียบแนวปฎิบัติ การเข้าค่ายฝึกอบรม
กำหนดการ
อาจารย์ผู้ประสานงาน-หอพัก
ระเบียบแนวปฎิบัติของครูสังเกตการณ์

การเข้าค่ายฝึกอบรม ค่าย 2  ประจำปีการศึกษา 2559

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าค่าย 2/2559
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าค่าย 2/2559
ระเบียบแนวปฏิบัติการเข้าค่าย
การเตรียมตัว
ข้อปฏิบัติการเข้าหอพัก
กำหนดการ
โปรแกรมกิจกรรมสาขาเคมี
โปรแกรมกิจกรรมสาขาฟิสิกส์
โปรแกรมกิจกรรมสาขาชีววิทยา
โปรแกรมกิจกรรมสาขาคณิตศาสตร์
โปรแกรมกิจกรรมสาขาคอมพิวเตอร์
อาจารย์ผู้ประสานงาน-หอพัก
ระเบียบแนวปฎิบัติของครูสังเกตการณ์ผลการแข่งขัน สอวน. ระดับชาติ (ผู้แทนศูนย์ ม.อ.) ปีการศึกษา 2558
  สาขาชีววิทยา .
  สาขาคณิตศาสตร์
  สาขาคอมพิวเตอร์
  สาขาเคมี
  สาขาฟิสิกส์
 
 
 

 
 
 

หน่วยส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

 

โทร. 0-7428-8028, 57 โทรสาร 0-7444-6926,0-7421-2801
E-mail : wassamon.m@psu.ac.th; jindarat.i@psu.ac.th