โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา

  Faculty of Science   :: Prince of Songkla University  
 

เข้าระบบรับสมัคร

ศูนย์ สอวน. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
การสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าค่ายฝึกอบรมฯ ประจำปี 2558
การรับสมัครนักเรียนเข้าค่ายฝึกอบรมฯ ปีการศึกษา 2558
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าค่ายฝึกอบรมโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการฯค่าย 1/2558
ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนผู้ผ่านเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1 ปีการศึกษา 2558

ระเบียบและข้อปฏิบัติของผู้เข้าสอบ
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าค่ายฝึกอบรมฯ ค่าย1/2558

ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าค่ายฝึกอบรมฯ ค่าย2/2558

การเข้าค่ายฝึกอบรม ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558
การเตรียมตัว
ระเบียบแนวปฎิบัติ การเข้าค่ายฝึกอบรม
กำหนดการ
โปรแกรมกิจกรรมสาขาเคมี
โปรแกรมกิจกรรมสาขาฟิสิกส์
โปรแกรมกิจกรรมสาขาชีววิทยา
โปรแกรมกิจกรรมสาขาคณิตศาสตร์
โปรแกรมกิจกรรมสาขาคอมพิวเตอร์
อาจารย์ผู้ประสานงาน-หอพัก
ระเบียบแนวปฎิบัติของครูสังเกตการณ์
การเข้าค่ายฝึกอบรม ค่าย 2  ประจำปีการศึกษา 2558
ระเบียบแนวปฏิบัติการเข้าค่าย
การเตรียมตัว
ข้อปฏิบัติการเข้าหอพัก
กำหนดการ
โปรแกรมกิจกรรมสาขาเคมี
โปรแกรมกิจกรรมสาขาฟิสิกส์
โปรแกรมกิจกรรมสาขาชีววิทยา
โปรแกรมกิจกรรมสาขาคณิตศาสตร์
โปรแกรมกิจกรรมสาขาคอมพิวเตอร์
อาจารย์ผู้ประสานงาน-หอพัก
ระเบียบแนวปฎิบัติของครูสังเกตการณ์
ผู้แทนเข้าร่วมแข่งขัน สอวน. (ระดับชาติ)
สาขาชีววิทยา คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์
สาขาฟิสิกส์

ตารางแข่งขันและกำหนดการติวเข็ม

สาขา

กำหนดการแข่งขัน/เจ้าภาพ

กำหนดการติวเข็ม ศูนย์ ม.อ.
(วันเข้าหอพัก ณ ม.อ.)

ชีววิทยาระดับชาติ

5-9 เมษายน 2559
/ ม.ศิลปากร

31 มี.ค.- 3 เม.ย.59
(เข้าหอพัก30มี.ค.-3เม.ย.59)

เคมีระดับชาติ

6-10 มิถุนายน 2559
/ ม.บูรพา

9-13 พ.ค.59
(เข้าหอพัก8-14 พ.ค.59)

ฟิสิกส์ระดับชาติ

2-6 มิถุนายน 2559
/ ม.สงขลานครินทร์ วข.ปัตตานี

22-24 พ.ค. 59
(เข้าหอพัก21-25 พ.ค.59)

คอมพิวเตอร์ระดับชาติ

7-10 มิถุนายน 2559
/ ม.สงขลานครินทร์ วข.หาดใหญ่

9-12 พ.ค. 59
(เข้าหอพัก8-13 พ.ค.59)

คณิตศาสตร์ระดับชาติ

16-20 พฤษภาคม 2559
/ ม.สงขลานครินทร์ วข.ปัตตานี

19-22 เม.ย. 59
(เข้าหอพัก 18-23 พ.ค.59)


ผลการแข่งขัน สอวน. ระดับชาติ (ผู้แทนศูนย์ ม.อ.) ปีการศึกษา 2558
  สาขาชีววิทยา .
  สาขาคณิตศาสตร์
  สาขาคอมพิวเตอร์
  สาขาเคมี
  สาขาฟิสิกส์
 
 
 

 

โครงการรับนักศึกษาจากผู้เข้าค่ายฝึกอบรม โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการฯ เข้าศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์

        คณะวิทยาศาสตร์ได้จัดทำโครงการเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนกลุ่มนี้สมัครเข้าศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ โดยไม่ต้องผ่านการสอบ..............more info.>>
 

หน่วยส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

 

โทร. 0-7428-8028, 57 โทรสาร 0-7444-6926,0-7421-2801
E-mail : wassamon.m@psu.ac.th; jindarat.i@psu.ac.th

You are a visitor number , Since May 3, 2005