โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา
  Faculty of Science   :: Prince of Songkla University  
 

เข้าระบบรับสมัคร

ศูนย์ สอวน. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
การสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าค่ายฝึกอบรมฯ ประจำปี 2558
การรับสมัครนักเรียนเข้าค่ายฝึกอบรมฯ ปีการศึกษา 2558
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าค่ายฝึกอบรมโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการฯค่าย 1/2558
ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนผู้ผ่านเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1 ปีการศึกษา 2558

ระเบียบและข้อปฏิบัติของผู้เข้าสอบ
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าค่ายฝึกอบรมฯ ค่าย1/2558

ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าค่ายฝึกอบรมฯ ค่าย2/2558

การเข้าค่ายฝึกอบรม ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558
การเตรียมตัว
ระเบียบแนวปฎิบัติ การเข้าค่ายฝึกอบรม
กำหนดการ
โปรแกรมกิจกรรมสาขาเคมี
โปรแกรมกิจกรรมสาขาฟิสิกส์
โปรแกรมกิจกรรมสาขาชีววิทยา
โปรแกรมกิจกรรมสาขาคณิตศาสตร์
โปรแกรมกิจกรรมสาขาคอมพิวเตอร์
อาจารย์ผู้ประสานงาน-หอพัก
ระเบียบแนวปฎิบัติของครูสังเกตการณ์
การเข้าค่ายฝึกอบรม ค่าย 2  ประจำปีการศึกษา 2558
ระเบียบแนวปฏิบัติการเข้าค่าย
การเตรียมตัว
ข้อปฏิบัติการเข้าหอพัก
กำหนดการ
โปรแกรมกิจกรรมสาขาเคมี
โปรแกรมกิจกรรมสาขาฟิสิกส์
โปรแกรมกิจกรรมสาขาชีววิทยา
โปรแกรมกิจกรรมสาขาคณิตศาสตร์
โปรแกรมกิจกรรมสาขาคอมพิวเตอร์
อาจารย์ผู้ประสานงาน-หอพัก
ระเบียบแนวปฎิบัติของครูสังเกตการณ์
การแข่งขัน สอวน.
สาขาเคมี
สาขาฟิสิกส์
สาขาชีววิทยา
สาขาคณิตศาสตร์
สาขาคอมพิวเตอร์

นักเรียนค่าย สอวน.ม.อ.หาดใหญ่ ได้รับการคัดเลือกเข้าค่ายคัดเลือกที่ สสวท.
นักเรียนผู้ผ่านการคัดเลือกจากศูนย์ สอวน. มอ.หาดใหญ่
นักเรียนผู้ผ่านคัดเลือกจากศูนย์ สอวน. ทั่วประเทศ
นักเรียนรับเหรียญรางวัลการแข่งขันโอลิมปิกระดับชาติ
 
 
 

 

โครงการรับนักศึกษาจากผู้เข้าค่ายฝึกอบรม โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการฯ เข้าศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์

        คณะวิทยาศาสตร์ได้จัดทำโครงการเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนกลุ่มนี้สมัครเข้าศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ โดยไม่ต้องผ่านการสอบ..............more info.>>
 

งานบริการการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

 

โทร. 0-7428-8028, 57 โทรสาร 0-7444-6926,0-7421-2801
E-mail : wassamon.m@psu.ac.th; jindarat.i@psu.ac.th

You are a visitor number , Since May 3, 2005