ข่าวประชาสัมพันธ์ News and Event
  • Picture 3
  • Picture 2
  • Picture 1
  • Picture 0
  • Picture 4
 

 

 
                               การแข่งขันระดับชาติ ศูนย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ประจำปี 2561

ประกาศผลผู้แทนศูนย์

 กำหนดการติวเข้ม

รายชื่อผู้แทนศูนย์
     เคมี    
    (ประกาศผลคลิ๊ก)
20-27/5/62(ไม่รวมวันเข้าพัก)
เด็กหญิงกนก ศิริลัภยานนท์ ธิดานุเคราะห์
นางสาวพานเพชร พิเชฐสินธุ์ ธิดานุเคราะห์
เด็กชายภาวิต แก้วนุรัชดาสร แสงทองวิทยา
เด็กชายวริศ จรัสปรีดาลาภ แสงทองวิทยา
นายออมทรัพย์ ลีลาประเสริฐศิลป์ แสงทองวิทยา
เด็กชายภูริพงษ์ ลิ้มสุชาติ หาดใหญ่วิทยาลัย
     ฟิสิกส์   
    (ประกาศผลคลิ๊ก)
22/5/62-26/5/62(รวมวันเข้าพัก)
นายสิทธา วงศ์ปริยากร บูรณะรำลึก
เด็กชายปุณยธร ทวีศักดิ์ ภูเก็ตวิทยาลัย
นายพงศ์พิสุทธิ์ สุขขัง มอ. วิทยานุสรณ์
เด็กชายพิชญุตม์ ลือปิยะพาณิชย์ แสงทองวิทยา
เด็กชายภาคิน ส่งศรีบุญสิทธิ์ แสงทองวิทยา
นายสุวิทัส กัลยา แสงทองวิทยา
     ชีววิทยา
    (ประกาศผลคลิ๊ก)
31/3/62-5/4/62(รวมวันเข้าพัก)
นายเชาวนนท์ รักษ์ชูชีพ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
นายสิวะกัลป์ วิทยานุกร วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
นายภัทรนันท์ พิบูลย์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
เด็กหญิงพลอยภัสสร ถิรจิตโต ธิดานุเคราะห์
นายพุฒิเมธ เลขะกุล พรหมอินทร์ แสงทองวิทยา
นางสาววิศรุตา แก้วหัวไทร หาดใหญ่วิทยาลัย
     คณิตศาสตร์
    (ประกาศผลคลิ๊ก)
ยังไม่ระบุ
นางสาวพัทธ์ธีรา ธัญสิริพิชญากร วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
เด็กชายกันตภณ ตราหยก ภูเก็ตวิทยาลัย
เด็กชายภัทรภณ ตันติธรรมโสภณ ภูเก็ตวิทยาลัย
เด็กชายวุฒิพงศ์ จงเจริญสันติ แสงทองวิทยา
เด็กชายพชร อัศวผดุงสิทธิ์ แสงทองวิทยา
นางสาวชญาภา บุญชูมณี หาดใหญ่วิทยาลัย
     คอมพิวเตอร์
    (ประกาศผลคลิ๊ก)
28/5/62-3/6/62(รวมวันเข้าพัก)
นายเกียรตินรินทร์ อุดมลาภสกุล วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
เด็กหญิงกชพรรณ หิรัณยรัศมีวงศ์ ธิดานุเคราะห์
นายธนวัฒน์ ผลเกิด ภูเก็ตวิทยาลัย
นายจิรายุวัฒน์ บุญจันทร์ มอ. วิทยานุสรณ์
นายศรณ์ ตันหราพันธุ์ มอ. วิทยานุสรณ์
นายญาณาธิป นาคทิม หาดใหญ่วิทยาลัย

หมายเหตุ :
      - กำหนดการยืนยันสิทธิ์ 29-31 มีนาคม 2562 (ผ่านระบบออนไลน์ :คลิ๊ก)
      - เฉพาะค่ายติวเข้ม : กรณีแจ้งผู้ประสานงานว่า "ไม่ต้องการเข้าพัก" ให้ลบวันอบรมวันอบรมเริ่มต้นและวันสุดท้ายออก 1 วัน

     ระบบรับสมัครสอบออนไลน์