ติดต่อเรา
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

         ศูนย์ สอวน. คณะวิทยาศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
                   
หน่วยส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ 074288030
        
        ศูนย์ โรงเรียน
1 เคมี จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง จังหวัดตรัง ครูตรีชฎา ถาวรมาศ 0815376738
2 เคมี อำมาตย์พานิชย์นุกูล จังหวัดกระบี่ ครูกฤตอังกูร อนุวัฒน์ 0982609578
3 ฟิสิกส์ มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ครูรัชดา สุขพันธุ์ 0862765524
4 ฟิสิกส์ สภาราชินีตรัง จังหวัดตรัง ครูนวลพรรณ ศิริธรรม 0918262454
5 ชีววิทยา หาดใหญ่วิทยาลัย จังหวัดสงขลา ครูโชคชัย แจวิจารณ์ 0952695428
6 ชีววิทยา ภูเก็ตวิทยาลัย จังหวัดภูเก็ต กลุ่มงานบริหารวิชาการ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 076212075 ต่อ 108
7 คณิตศาสตร์ วิเชียรมาตุ จังหวัดตรัง ครูพุทธินันท์ รัตคาม 0835224664
8 คอมพิวเตอร์ สตรีภูเก็ต  จังหวัดภูเก็ต ครูจุไรรัตน์ โทร 0874698574