ปฏิทินดำเนินการประจำปี 2561
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ประการศรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าค่าย 1  4 มิถุนายน - 5 กรกฎาคม 2561
 ส่งใบสมัครและชำระค่าสมัครสอบคัดเลือกเข้าค่าย 1  4 มิถุนายน - 5 กรกฎาคม 2561
 วันสุดท้ายของการส่งค่าสมัครสอบคัดเลือกเข้าค่าย 1  6 กรกฎาคม 2561
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าค่าย 1  10 สิงหาคม 2561
 ผู้สมัครสามารถทักท้วงได้หากสมัครแล้วไม่มีรายชื่อ  10-17 สิงหาคม 2561
 สอบคัดเลือกเข้าค่าย 1  26 สิงหาคม 2561
 ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าค่าย 1  13 กันยายน 2561
 ผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันสิทธิ์การเข้าค่าย 1 ผ่านระบบออนไลน์  13-16 กันยายน 2561
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าค่าย 1  25 กันยายน 2561
 อบรมค่าย 1  ตุลาคม 2561
 ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าค่าย 2  20 พฤศจิกายน 2561
 ผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันสิทธิ์การเข้าค่าย 2 ผ่านระบบออนไลน์  20 -30 พฤศจิกายน 2561
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าค่าย 2  10 ธันวาคม 2561
 อบรมค่าย 2  มีนาคม 2562
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกผู้แทนศูนย์  เมษายน 2562
 
                   กำหนดการค่ายฝึกอบรมประจำศูนย์อบรม ค่าย 1/2561
   สาขาวิชา                     ศูนย์อบรม    กำหนดการวันอบรม
เคมี จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง จังหวัดตรัง 3-18 ตุลาคม 2561*
อำมาตย์พานิชย์นุกูล จังหวัดกระบี่ 2-18 ตุลาคม 2561*
ฟิสิกส์ มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 4-20 ตุลาคม 2561
สภาราชินีตรัง จังหวัดตรัง 5-20 ตุลาคม 2561
ชีววิทยา หาดใหญ่วิทยาลัย จังหวัดสงขลา 2-17 ตุลาคม 2561
ภูเก็ตวิทยาลัย จังหวัดภูเก็ต
คณิตศาสตร์ วิเชียรมาตุ จังหวัดตรัง 1-19 ตุลาคม 2561
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
คอมพิวเตอร์ สตรีภูเก็ต  จังหวัดภูเก็ต 2-19 ตุลาคม 2561
                                   หมายเหตุ : * สาขาเคมี : สอบคัดเลือกเข้าค่าย 2 วันที่ 20-21 ตุลคาม 2561
                                                    ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

                 
                 กำหนดการค่ายฝึกอบรมประจำศูนย์อบรม ค่าย
2/2561

   สาขาวิชา               กำหนดการวันอบรม   ศูนย์อบรม
เคมี   2-21 มีนาคม 2562   คณะวิทยาศาสตร์
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  วิทยาเขตหาดใหญ่
ฟิสิกส์   4-20 มีนาคม 2562
ชีววิทยา   4-22 มีนาคม 2562
คณิตศาสตร์   4-21 มีนาคม 2562
คอมพิวเตอร์   4-19 มีนาคม 2562