มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา
ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
(สอวน.)
  Faculty of Sceince   ::   Prince of Songkla University 
[ Main ]
 
ประวัติความเป็นมา
 

ปัญหาจากการส่งนักเรียนไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการกับนานาประเทศ พบว่ามาตรฐานการศึกษาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาของไทยอยู่ในระดับที่ต่ำกว่ามาตรฐานสากลทั้งด้านหลักสูตรและการสอน

สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ องค์อุปถัมภ์โครงการโอลิมปิกวิชาการ ได้ทรงเล็งเห็นว่า การดำเนินการปรับมาตรฐานการศึกษาให้เทียบเท่าสากลนั้น แม้จะกระทำได้ยากในระยะเวลาอันสั้น แต่สามารถใช้การแข่งขันโอลิมปิกวิชาการเป็นตัวเร่งนอกระบบได้ โดยอาศัยองค์กรอิสระที่มีความสามารถและความคล่องตัวสูง ไม่ต้องยึดติดระเบียบของราชการในการทำงาน จึงได้ทรงพระราชทานเงินให้กับศาสตราจารย์ศักดา ศิริพันธุ์ (นายกสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ในขณะนั้น) ไปดำเนินการจัดตั้ง “มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตราฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.)” และทรงรับเป็นองค์ประธานมูลนิธิด้วย นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ที่ทรงมีต่อวงการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และวงการศึกษาของประเทศไทยโดยรวม

มูลนิธิ สอวน. ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2542 และได้ดำเนินการสนองพระราชดำริขององค์ประธานมูลนิธิโดยจัดตั้งโครงงานโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษาขึ้นเมื่อ 21 เมษายน 2543 และได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากกระทรวงศึกษาธิการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยของรัฐทั่วประเทศ และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ซึ่งได้ร่วมกันจัดตั้งศูนย์ สอวน. ขึ้นทั่วประเทศ 16 ศูนย์ เป็นศูนย์พัฒนาศักยภาพทางปัญญาของนักเรียนในด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

 
วัตถุประสงค์
 
 1. สนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินการจัดส่งเยาวชนไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศให้ได้ผลดี
 2. สนับสนุนและส่งเสริมการขยายผลการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการไปสู่นักเรียน ครู และผู้บริหารการศึกษาทุกระดับ เพื่อช่วยพัฒนามาตรฐานการศึกษาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ในระดับโรงเรียนให้ได้มาตรฐานสากล
 3. สนับสนุนการผึกอบรม สร้างกลุ่มครู นักเรียนให้เกิดความสนใจหลักสูตรและวิธีการที่ใช้ในการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการเพื่อยกระดับความรู้ในโรงเรียนให้สูงขึ้น
 4. ส่งเสริมและหาแนวทางในการสนับสนุนนักเรียนที่มีความสามารถสูงในการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการให้ได้รับโอกาสในการศึกษาไปจนถึงขั้นสูงสุด และได้ทำงานวิจัยและพัฒนาเพื่อประโยชน์ต่อประเทศชาติ
 5. ระดมทุนและยกย่องให้เกียรติสนับสนุนทั้งภาครัฐและเอกชนตามความเหมาะสม เพื่อสนับสนุนการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิ
 6. ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์หรือร่วมมือกับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งองค์กรการกุศลอื่น ๆ
หน้าที่ของศูนย์ สอวน.
 

คัดเลือกนักศึกษาเข้าค่าย เพื่อพัฒนาศักยภาพทางปัญญาด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่ศูนย์ สอวน. 16 ศูนย์ทั่วประเทศ

ค่าย 1 เดือนตุลาคม จำนวน 2,500 คน
ค่าย 2 เดือนมีนาคม – เมษายน จำนวน 1,750 คน

แล้วคัดให้เหลือประมาณ 200 คน เพื่อเข้าสอบแข่งขันในโครงการโอลิมปิกวิชาการในเดือนสิงหาคมที่ สสวท.

 
งบประมาณ
 

ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล โดยตั้งผ่านสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) รวมทั้งได้รับเงินบริจาคจาก สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
 
 1. มูลนิธิ สอวน.
 2. กระทรวงศึกษาธิการ
 3. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยที่เป็นศูนย์ สอวน. และศูนย์พี่เลี้ยง 20 แห่ง
 4. โรงเรียนที่เป็นศูนย์ 5 แห่ง และ โรงเรียนเครือข่ายทั่วประเทศ
 5. สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 6. สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 7. สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 8. สมาคมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 9. สมาคมเคมี
 10. สมาคมฟิสิกส์ไทย
 11.  สาขาชีววิทยา สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 
สำนักงาน
 

ตึกสโมสรอาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. (02) 218-5243
(02) 252-8916-17
โทรสาร (02) 252-8917