Homeนางสาวชณัญยา ชำนิธุระการ

นางสาวชณัญยา ชำนิธุระการ

ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษาสถานที่ติดต่อ
 
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
8311 
ภาควิชา/หน่วยงาน :
ภาควิชาจุลชีววิทยา 
 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
 
ประวัติการศึกษา
ศศ.บ. (การบัญชี) สถาบันราชภัฏยะลา ปีที่จบ 2544

 
Publication (จากเว็บไซต์ Scopus)


 
 
 
** หมายเหตุ หากมีปัญหาเกี่ยวกับข้อมูล กรุณาแจ้งหน่วยการเจ้าหน้าที่ โทร.8014 **คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
15 ถ.กาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ 074-288022 โทรสาร 074-558844

อีเมล์
sci-pr@group.psu.ac.th
ติดต่อ Web Master
ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2556 มีผู้เข้าชมทั้งสิ้น คน