Homeนางสาว ชณัญยา ชำนิธุระการ

นางสาว ชณัญยา ชำนิธุระการ

(Miss CHANAYA CHUMNITHURAKARN)
ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษาสถานที่ติดต่อ
 
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
8311 
ภาควิชา/หน่วยงาน :
ภาควิชาจุลชีววิทยา 
 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
 
ประวัติการศึกษา
ปี 2544   ศศ.บ. (สาขาการบัญชี) สถาบันราชภัฏยะลา   ไทย

 
Publication (จากเว็บไซต์ Scopus)


 
รางวัลที่ได้รับ
 

 
 
 
หมายเหตุ

- หากมีปัญหาเกี่ยวกับข้อมูลในหัวข้อ Publication (จากฐานข้อมูล Scopus) และ Pbulication (จากฐานข้อมูลคณะ) กรุณาแจ้งหน่วยวิจัยฯ โทร. 8075
- หากมีปัญหาเกี่ยวกับข้อมูลอื่นๆ กรุณาแจ้งหน่วยการเจ้าหน้าที่ โทร.8014คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
15 ถ.กาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ 074-288022 โทรสาร 074-558844

อีเมล์
sci-pr@group.psu.ac.th
ติดต่อ Web Master
ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2556 มีผู้เข้าชมทั้งสิ้น คน