Homeผศ.ดร.การุณ ทองประจุแก้ว

ผศ.ดร.การุณ ทองประจุแก้ว

(Asst. Prof. Dr. KARUN THONGPRAJUKAEW)สถานที่ติดต่อ
 
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
879957 
ภาควิชา/หน่วยงาน :
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
 
ประวัติการศึกษา
ปี 2554   วท.ด.(วิทยาศาสตร์ชีวภาพ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   ไทย
ปี 2549   วท.บ.(ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยทักษิณ   ไทย

 
Publication (จากเว็บไซต์ Scopus)


 
Publication (จากฐานข้อมูลของคณะ)

Intermittent feeding induces compensatory growth of juvenile yellow mystus (Hemibagrus nemurus) 2017; Aquatic Living Resources; Vol.30; Page:2017001. Thongprajukaew, K. | , .
Optimal feeding frequency of captive head-started green turtles (Chelonia mydas) 2017; Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition; Vol.101; Page:667-675. , . | Thongprajukaew, K. | , . | , . | Hwan-air, W. | Rueangjeen, S. | , .
Identification of wild and farmed broadhead catfish (Clarias macrocephalus Gunther,1864) based on morphometry, digestive indexes and flesh quality 2017; CHINESE JOURNAL OF OCEANOLOGY AND LIMNOLOGY; Vol.00; Page:00. Thongprajukaew, K. | Hwan-air, W.
The effects on in vitro digestibility from different developmental stages of silkworm larvae, Bombyx mori (Lepidoptera: Bombycidae) and position of mulberry leaves, Morus alba (Rosales: Moraceae) 2017; Journal of Asia-Pacific Entomology; Vol.20; Page:1134-1139. , . | Thongprajukaew, K. | , . | , . | , . | , .
Effect of organic acids or probiotics alone or in combination on growth performance, nutrient digestibility, enzyme activities, intestinal morphology and gut microflora in broiler chickens 2017; Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition; Vol.102; Page:e931-e940. Rodjan, P. | , . | Thongprajukaew, K. | Theapparat, Y. | , . | , . | , .
Pre-soaking feed pellet significantly improved feed utilization in Asian seabass (Lates calcarifer) 2017; Aquaculture; Vol.471; Page:106-112. Wattanakul, W. | Thongprajukaew, K. | Songnui, A. | Satjarak, J. | Kanghae, H.
Pre-soaking of the feed pellets: a trick for successful feed utilization in juvenile green turtles (Chelonia mydas Linnaeus, 1758) 2017; Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition; Vol.101; Page:329-338. , K. | Thongprajukaew, K. | Phromkunthong, W. | Plangsri, S. | , . | , .
Microwave irradiation and pelleting method affected feed chemical composition and growth performance and feed utilization of sex-reversed Nile tilapia, Oreochromis niloticus (L.) 2017; Aquaculture Research; Vol.48; Page:1836-1848. , . | , . | Thongprajukaew, K. | , . | , . | , .
Optimal protein replacement of fish meal by mackerel condensate in diet for giant freshwater prawn (Macrobrachium rosenbergii) 2017; Aquaculture Research; Vol.48; Page:697-710. , W. | , . | Thongprajukaew, K. | Muenpo, C.
Gastrointestinal Functionality of Aquatic Animal (Oreochromis niloticus) Carcass in Water Allows Estimating Time of Death 2016; Journal of Forensic Sciences; Vol.61; Page:1647-1655. Hahor, W. | Thongprajukaew, K. | Yoonram, K. | Rodjaroen, S.
Optimal-rearing density for head-starting green turtles (Chelonia mydas Linnaeus, 1758) 2016; Zoo Biology; Vol.35; Page:454-461. Kanghae, H. | Thongprajukaew, K. | Jatupornpitukchat, S. | Kittiwattanawong, K.
Faecal characteristics as markers of Chelonia mydas feeding 2016; ScienceAsia; Vol.42; Page:237-246. Thongprajukaew, K. | Kanghae, H. | Kittiwattanawong, K.
Fish condensate as effective replacer of fish meal protein in diet for striped snakehead, Channa striata (Bloch) 2016; Fish Physiology and Biochemistry; Vol.43; Page:217–228. , W. | , . | Thongprajukaew, K. | Muenpo, C.
สภาวะการเลี้ยงและองค์ประกอบทางเคมีของสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน (Nostoc commune TISTR 8870) ที่ผ่านการดัดแปร ด้วยคลื่นไมโครเวฟ 2016; วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย; Vol.8; Page:219-229. รอดเจริญ, ส. | ทองประจุแก้ว, ก.
Effects of dietary modified palm kernel meal on growth, feed utilization, radical scavenging activity, carcass composition and muscle quality in sex reversed Nile tilapia (Oreochromis niloticus) 2015; Aquaculture; Vol.439; Page:45-52. Thongprajukaew, K. | Rodjaroen, S. | Yoonram, K. | Sornthong, P. | Hutcha, N. | Tantikitti, C. | Kovitvadhi, U.
Juvenile hybrid grouper (Epinephelus coioides x E-lanceolatus) are euryhaline and can grow in a wide range of salinities 2015; AQUACULTURE INTERNATIONAL; Vol.23; Page:671-682. Sutthinon, P. | Thongprajukaew, K. | Saekhow, S. | Ketmanee, R.
Physicochemical modifications of dietary palm kernel meal affect growth and feed utilization of Nile tilapia (Oreochromis niloticus) 2015; ANIMAL FEED SCIENCE AND TECHNOLOGY; Vol.202; Page:90-99. Thongprajukaew, K. | Rodjaroen, S. | Tantikitti, C. | Kovitvadhi, U.
Microwave irradiation improves physico-chemical properties of soya meal for economic freshwater fish 2015; MAEJO INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY; Vol.9; Page:43-53. Thongprajukaew, K. | Kovitvadhi, U. | Chandang, P.
การเปลี่ยนแปลงสมบัติเชิงความร้อนในกล้ามเนื้อภายหลังการตายของปลานิล (OREOCHROMIS NILOTICUS) 2015; วารสารปาริชาต; Vol.28; Page:11-22. นนทพุทธ, ต. | ทองประจุแก้ว, ก. | Rodjaroen, S. | ห่าหอ, ว.
Effects of red monascal rice supplementation ongrowth, digestive function and oocyte maturation inSiamese fighting fish (Betta splendens Regan, 1910) 2014; African Journal of Biotechnology; Vol.12; Page:6400-6410. Thongprajukaew, K. | Kovitvadhi, U. | Somsteb, P. | Kovitvadhi, S.
Is artificial feed suitable for juvenile green turtles (Chelonia mydas)? 2014; Aquaculture; Vol.428-429; Page:97-103. Kanghae, H. | Thongprajukaew, K. | Madlee, A. | Kittiwattanawong, K.
Pigment deposition and in vitro screening of natural pigment sources for enhancing pigmentation in male Siamese fighting fish (Betta splendens Regan, 1910) 2014; Aquaculture Research; Vol.45; Page:709-719. Thongprajukaew, K. | Kovitvadhi, S. | Kovitvadhi, U. | Rungruangsak-torrissen, K.
Smart phone A popular device supports amylase activity assay in fisheries research 2014; Food Chemistry; Vol.163; Page:87-91. Thongprajukaew, K. | Chodum, A. | Sa-e, B. | Hayee, U.
ผลของการดัดแปรกากมะพร้าวด้วยวิธีทางกายภาพต่อสมบัติทางเคมีกายภาพและประสิธิภาพการย่อยคาร์โบไฮเดรตในหลอดทดลองของปลาเศรษฐกิจ 2013; วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ; Vol.16; Page:159-169. ชุมแวงวาปี, ส. | สุนทรไชย, ศ. | ทองประจุแก้ว, ก.
Physical modification of palm kernel meal improved available carbohydrate, physicochemical properties and in vitro digestibility in economic freshwater fish 2013; Journal of the Science of Food and Agriculture ; Vol.93; Page:3832-3840. Thongprajukaew, K. | Yawang, P. | Dudae, L. | Bilanglod, H. | Dumrongrittamatt, T. | Tantikitti, C. | Kovitvadhi, U.
Effects of sex on characteristics and expression levels of digestive enzymes in the adult guppy Poecilia reticulata 2013; Zoological Studies; Vol.52; Page:1-8. Thongprajukaew, K. | Kovitvadhi, U.
Evaluation of growth performance and nutritional quality of diets using digestive enzyme markers and in vitro digestibility in Siamese fighting fish (Betta splendens Regan, 1910) 2013; African Journal of Biotechnology; Vol.12(14); Page:1689-1702. Thongprajukaew, K. | Kovitvadhi, U. | Kovitvadhi, S. | Engkagul, A. | Rungruangsak-torrissen, K.
Improving chemical composition, physicochemical properties, and in vitro carbohydrate digestibility of fish coconut meal 2013; SCIENCEASIA; Vol.39; Page:636-642. Chumwaengwapee, S. | Soontornchai, S. | Thongprajukaew, K.
ผลของการอดอาหารและการให้อาหารอีกครั้งต่อการเปลี่ยนแปลงกิจกรรม ของเอนไซม์ย่อยอาหารและจุลกายวิภาคของระบบย่อยอาหารของปลา 2013; วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง; Vol.7; Page:90-103. ทองประจุแก้ว, ก. | Sansuwan, K. | Kovitvadhi, U.
ชีววิทยาของปลากัดไทย 2013; วารสารวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น; Vol.41; Page:1-15. ทองประจุแก้ว, ก.
เอนไซม์ย่อยอาหารกับการพัฒนาอาหารเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 2012; วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ; Vol.22; Page:1-11. ทองประจุแก้ว, ก. | Kovitvaghi, U.
Ecological Effects on Food Utilization, Trypsin Isozymes, and Performance Qualities of Growth and Maturation in Northeast Arctic Cod (Gadus morhua L.) 2012; The Open Fish Science Journal; Vol.5; Page:44-56. Thongprajukaew, K.
การดัดแปรวัตถุดิบด้วยวิธีทางฟิสิกส์เพื่อการผลิตอาหารสัตว์ 2012; วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ; Vol.22; Page:470-478. ทองประจุแก้ว, ก. | Kovitvadhi, U.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ

- หากมีปัญหาเกี่ยวกับข้อมูลในหัวข้อ Publication (จากฐานข้อมูล Scopus) และ Publication (จากฐานข้อมูลคณะ) กรุณาแจ้งหน่วยวิจัยฯ โทร. 8075
- หากมีปัญหาเกี่ยวกับข้อมูลอื่นๆ กรุณาแจ้งหน่วยการเจ้าหน้าที่ โทร. 8014คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
15 ถ.กาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ 074-288022 โทรสาร 074-558844

อีเมล์
sci-pr@group.psu.ac.th
ติดต่อ Web Master
ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2556 มีผู้เข้าชมทั้งสิ้น คน