Homeรศ.ดร.การุณ ทองประจุแก้ว

รศ.ดร.การุณ ทองประจุแก้ว

(Assoc. Prof. Dr. KARUN THONGPRAJUKAEW)สถานที่ติดต่อ
 
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
879957 
ภาควิชา/หน่วยงาน :
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
 
ประวัติการศึกษา
ปี 2554   วท.ด.(วิทยาศาสตร์ชีวภาพ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   ไทย
ปี 2549   วท.บ.(ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยทักษิณ   ไทย

 
Publication (จากเว็บไซต์ Scopus)


 
Publication (จากฐานข้อมูลของคณะ)

Physical pretreatments for improving nutritive value of cyanobacterial cells 2018; Chiang Mai Journal of Science; Vol.1; Page:116-128. Rodjaroen, S. | , K. | Saekhow, S.
Minimal water volume for intensively producing male Siamese fighting fish (Betta splendens Regan, 1910) 2018; Fish Physiology and Biochemistry; Vol.00; Page:1-11. Saekhow, S. | Thongprajukaew, K. | Phromkunthong, W. | Sae-khoo, H.
Ontogenic development of digestive enzymes in bigfin reef squid (Sepioteuthis lessoniana) 2018; Aquaculture Research; Vol.49; Page:1887-1895. Saekhow, S. | Sae-khoo, H. | Thongprajukaew, K. | Songnui, A. | Phromkunthong, W.
Ontogenic development of enzymatic activity and digestive system in Jullien's golden carp (Probarbus jullieni Sauvage, 1880) 2018; Aquaculture Research; Vol.49; Page:3362-3373. Limtipsuntorn, U. | Rungsin, W. | Thongprajukaew, K. | Boonyung, W. | Rangsin, W.
Identification of wild and farmed broadhead catfish ( Clarias macrocephalus Günther, 1864) based on morphometry, digestive indexes and flesh quality 2018; Journal of Oceanology and Limnology; Vol.36; Page:1788–1797. Hwan-air, W. | Thongprajukaew, K. | Salaeharae, T. | Yoonram, K.
Cathepsin activities and thermal properties of Nile tilapia (Oreochromis niloticus) meat during ambient storage 2017; Agriculture and Natural Resources; Vol.51; Page:206-211. Nonthaput, T. | Hahor, W. | Thongprajukaew, K. | Yoonram, K. | Rodjaroen, S.
Water depth and feed pellet type effects on growth and feed utilization in the rearing of green turtle (Chelonia mydas Linnaeus, 1758) 2017; Aquatic Living Resources; Vol.30; Page:Article number 2017017. Songnui, A. | Thongprajukaew, K. | Kanghae, H. | Satjarak, J. | Kittiwattanawong, K.
Effects of feeding frequency on growth performance and digestive enzyme activity of sex-reversed Nile tilapia, Oreochromis niloticus (Linnaeus, 1758) 2017; Agriculture and Natural Resources; Vol.51; Page:292-298. Thongprajukaew, K. | Kovitvadhi, S. | Kovitvadhi, U. | Preprame, P.
Pre-soaking feed pellet significantly improved feed utilization in Asian seabass (Lates calcarifer) 2017; Aquaculture; Vol.471; Page:106-112. Wattanakul, W. | Thongprajukaew, K. | Songnui, A. | Satjarak, J. | Kanghae, H.
Pre-soaking of the feed pellets: a trick for successful feed utilization in juvenile green turtles (Chelonia mydas Linnaeus, 1758) 2017; Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition; Vol.101; Page:329-338. , K. | Thongprajukaew, K. | Phromkunthong, W. | Plangsri, S. | , . | , .
Microwave irradiation and pelleting method affected feed chemical composition and growth performance and feed utilization of sex-reversed Nile tilapia, Oreochromis niloticus (L.) 2017; Aquaculture Research; Vol.48; Page:1836-1848. , . | , . | Thongprajukaew, K. | , . | , . | , .
Optimal protein replacement of fish meal by mackerel condensate in diet for giant freshwater prawn (Macrobrachium rosenbergii) 2017; Aquaculture Research; Vol.48; Page:697-710. , W. | , . | Thongprajukaew, K. | Muenpo, C.
Intermittent feeding induces compensatory growth of juvenile yellow mystus (Hemibagrus nemurus) 2017; Aquatic Living Resources; Vol.30; Page:2017001. Thongprajukaew, K. | , .
Optimal feeding frequency of captive head-started green turtles (Chelonia mydas) 2017; Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition; Vol.101; Page:667-675. , . | Thongprajukaew, K. | , . | , . | Hwan-air, W. | Rueangjeen, S. | , .
The effects on in vitro digestibility from different developmental stages of silkworm larvae, Bombyx mori (Lepidoptera: Bombycidae) and position of mulberry leaves, Morus alba (Rosales: Moraceae) 2017; Journal of Asia-Pacific Entomology; Vol.20; Page:1134-1139. , . | Thongprajukaew, K. | , . | , . | , . | , .
Effect of organic acids or probiotics alone or in combination on growth performance, nutrient digestibility, enzyme activities, intestinal morphology and gut microflora in broiler chickens 2017; Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition; Vol.102; Page:e931-e940. Rodjan, P. | , . | Thongprajukaew, K. | Theapparat, Y. | , . | , . | , .
สภาวะการเลี้ยงและองค์ประกอบทางเคมีของสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน (Nostoc commune TISTR 8870) ที่ผ่านการดัดแปร ด้วยคลื่นไมโครเวฟ 2016; วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย; Vol.8; Page:219-229. รอดเจริญ, ส. | ทองประจุแก้ว, ก.
Fish condensate as effective replacer of fish meal protein in diet for striped snakehead, Channa striata (Bloch) 2016; Fish Physiology and Biochemistry; Vol.43; Page:217–228. , W. | , . | Thongprajukaew, K. | Muenpo, C.
Gastrointestinal Functionality of Aquatic Animal (Oreochromis niloticus) Carcass in Water Allows Estimating Time of Death 2016; Journal of Forensic Sciences; Vol.61; Page:1647-1655. Hahor, W. | Thongprajukaew, K. | Yoonram, K. | Rodjaroen, S.
Optimal-rearing density for head-starting green turtles (Chelonia mydas Linnaeus, 1758) 2016; Zoo Biology; Vol.35; Page:454-461. Kanghae, H. | Thongprajukaew, K. | Jatupornpitukchat, S. | Kittiwattanawong, K.
Faecal characteristics as markers of Chelonia mydas feeding 2016; ScienceAsia; Vol.42; Page:237-246. Thongprajukaew, K. | Kanghae, H. | Kittiwattanawong, K.
Effects of dietary modified palm kernel meal on growth, feed utilization, radical scavenging activity, carcass composition and muscle quality in sex reversed Nile tilapia (Oreochromis niloticus) 2015; Aquaculture; Vol.439; Page:45-52. Thongprajukaew, K. | Rodjaroen, S. | Yoonram, K. | Sornthong, P. | Hutcha, N. | Tantikitti, C. | Kovitvadhi, U.
Juvenile hybrid grouper (Epinephelus coioides x E-lanceolatus) are euryhaline and can grow in a wide range of salinities 2015; AQUACULTURE INTERNATIONAL; Vol.23; Page:671-682. Sutthinon, P. | Thongprajukaew, K. | Saekhow, S. | Ketmanee, R.
Physicochemical modifications of dietary palm kernel meal affect growth and feed utilization of Nile tilapia (Oreochromis niloticus) 2015; ANIMAL FEED SCIENCE AND TECHNOLOGY; Vol.202; Page:90-99. Thongprajukaew, K. | Rodjaroen, S. | Tantikitti, C. | Kovitvadhi, U.
Microwave irradiation improves physico-chemical properties of soya meal for economic freshwater fish 2015; MAEJO INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY; Vol.9; Page:43-53. Thongprajukaew, K. | Kovitvadhi, U. | Chandang, P.
การเปลี่ยนแปลงสมบัติเชิงความร้อนในกล้ามเนื้อภายหลังการตายของปลานิล (OREOCHROMIS NILOTICUS) 2015; วารสารปาริชาต; Vol.28; Page:11-22. นนทพุทธ, ต. | ทองประจุแก้ว, ก. | Rodjaroen, S. | ห่าหอ, ว.
Is artificial feed suitable for juvenile green turtles (Chelonia mydas)? 2014; Aquaculture; Vol.428-429; Page:97-103. Kanghae, H. | Thongprajukaew, K. | Madlee, A. | Kittiwattanawong, K.
Pigment deposition and in vitro screening of natural pigment sources for enhancing pigmentation in male Siamese fighting fish (Betta splendens Regan, 1910) 2014; Aquaculture Research; Vol.45; Page:709-719. Thongprajukaew, K. | Kovitvadhi, S. | Kovitvadhi, U. | Rungruangsak-torrissen, K.
Smart phone A popular device supports amylase activity assay in fisheries research 2014; Food Chemistry; Vol.163; Page:87-91. Thongprajukaew, K. | Chodum, A. | Sa-e, B. | Hayee, U.
Effects of red monascal rice supplementation ongrowth, digestive function and oocyte maturation inSiamese fighting fish (Betta splendens Regan, 1910) 2014; African Journal of Biotechnology; Vol.12; Page:6400-6410. Thongprajukaew, K. | Kovitvadhi, U. | Somsteb, P. | Kovitvadhi, S.
ผลของการดัดแปรกากมะพร้าวด้วยวิธีทางกายภาพต่อสมบัติทางเคมีกายภาพและประสิธิภาพการย่อยคาร์โบไฮเดรตในหลอดทดลองของปลาเศรษฐกิจ 2013; วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ; Vol.16; Page:159-169. ชุมแวงวาปี, ส. | สุนทรไชย, ศ. | ทองประจุแก้ว, ก.
Physical modification of palm kernel meal improved available carbohydrate, physicochemical properties and in vitro digestibility in economic freshwater fish 2013; Journal of the Science of Food and Agriculture ; Vol.93; Page:3832-3840. Thongprajukaew, K. | Yawang, P. | Dudae, L. | Bilanglod, H. | Dumrongrittamatt, T. | Tantikitti, C. | Kovitvadhi, U.
Effects of sex on characteristics and expression levels of digestive enzymes in the adult guppy Poecilia reticulata 2013; Zoological Studies; Vol.52; Page:1-8. Thongprajukaew, K. | Kovitvadhi, U.
Evaluation of growth performance and nutritional quality of diets using digestive enzyme markers and in vitro digestibility in Siamese fighting fish (Betta splendens Regan, 1910) 2013; African Journal of Biotechnology; Vol.12(14); Page:1689-1702. Thongprajukaew, K. | Kovitvadhi, U. | Kovitvadhi, S. | Engkagul, A. | Rungruangsak-torrissen, K.
Improving chemical composition, physicochemical properties, and in vitro carbohydrate digestibility of fish coconut meal 2013; SCIENCEASIA; Vol.39; Page:636-642. Chumwaengwapee, S. | Soontornchai, S. | Thongprajukaew, K.
ผลของการอดอาหารและการให้อาหารอีกครั้งต่อการเปลี่ยนแปลงกิจกรรม ของเอนไซม์ย่อยอาหารและจุลกายวิภาคของระบบย่อยอาหารของปลา 2013; วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง; Vol.7; Page:90-103. ทองประจุแก้ว, ก. | Sansuwan, K. | Kovitvadhi, U.
ชีววิทยาของปลากัดไทย 2013; วารสารวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น; Vol.41; Page:1-15. ทองประจุแก้ว, ก.
Ecological Effects on Food Utilization, Trypsin Isozymes, and Performance Qualities of Growth and Maturation in Northeast Arctic Cod (Gadus morhua L.) 2012; The Open Fish Science Journal; Vol.5; Page:44-56. Thongprajukaew, K.
การดัดแปรวัตถุดิบด้วยวิธีทางฟิสิกส์เพื่อการผลิตอาหารสัตว์ 2012; วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ; Vol.22; Page:470-478. ทองประจุแก้ว, ก. | Kovitvadhi, U.
เอนไซม์ย่อยอาหารกับการพัฒนาอาหารเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 2012; วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ; Vol.22; Page:1-11. ทองประจุแก้ว, ก. | Kovitvaghi, U.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ

- หากมีปัญหาเกี่ยวกับข้อมูลในหัวข้อ Publication (จากฐานข้อมูล Scopus) และ Publication (จากฐานข้อมูลคณะ) กรุณาแจ้งหน่วยวิจัยฯ โทร. 8075
- หากมีปัญหาเกี่ยวกับข้อมูลอื่นๆ กรุณาแจ้งหน่วยการเจ้าหน้าที่ โทร. 8014คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
15 ถ.กาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ 074-288022 โทรสาร 074-558844

อีเมล์
sci-pr@group.psu.ac.th
ติดต่อ Web Master
ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2556 มีผู้เข้าชมทั้งสิ้น คน