Homeทุนสนับสนุนผลงานวิชาการ

ประเภททุนสนับสนุนการเรียนการสอนของคณะวิทยาศาสตร์ ปีงบประมาณ 2560
   
ประเภทบทเรียน (LMS@PSU) ประจำปีงบประมาณ 2560
   
ประเภทการวิจัยในชั้นเรียน  ประจำปีงบประมาณ 2560
   
ประเภทการผลิตหนังสือ ตำรา  ประจำปีงบประมาณ 2560
   
 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
15 ถ.กาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ 074-288022 โทรสาร 074-558844

อีเมล์
sci-pr@group.psu.ac.th
ติดต่อ Web Master
ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2556 มีผู้เข้าชมทั้งสิ้น คน