Homeขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์และนักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาสงขลานครินทร์ ที่ได้รับรางวัลในเวทีสภาวิจัยแห่ง (รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น) ประจำปี 2557 (อ่าน 1035 ครั้ง)
 

      ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์และนักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาสงขลานครินทร์ ที่ได้รับรางวัลในเวทีสภาวิจัยแห่ง (รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น) ประจำปี 2557 

 

รางวัลระดับดี ด้านวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช “ระบบคาพาซิทิฟแอฟฟินิตีเซนเซอร์แบบตรวจวัดตามเวลาจริง ” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ปณต ถาวรังกูร, รองศาสตราจารย์ ดร.เพริศพิชญ์ คณาธารณา, รองศาสตราจารย์บุญเจริญ วงศ์กิตติศึกษา, รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรากร ลิ่มบุตร, ดร.อาภรณ์ นุ่มน่วม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรณี อัศวตรีรัตนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงดี ธรรมเขต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชิตนนท์ บูรณชัย, ดร.สุภาพร ดาวัลย์, ดร.สุชีรา ธนนิมิตร (ลอยประเสริฐ) (สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช)

รางวัลประกาศเกียรติคุณ ด้านเกษตรศาสตร์และอุตสาหรรมการเกษตร ผลงานเรื่อง “ชุดทดสอบสังกะสีภาคสนาม” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรากร ลิ่มบุตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดุลย์ เที่ยงจรรยา, รองศาสตราจารย์ ดร.เพริศพิชญ์ คณาธารณา, รองศาสตราจารย์ ดร.ปณต ถาวรังกูร (สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา)

          โดยคณาจารย์และนักวิจัยที่ได้รับรางวัล จะเข้ารับรางวัลในงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2557 ภายใต้หัวข้อ "Innovation for Mankind" ในระหว่างวันที่ 2 - 5 กุมภาพันธ์ 2557 ณ อาคาร 9 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

          ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์และนักวิจับคณะวิทยาศาสตร์ที่สร้างผลงานดีๆ ให้กับประเทศและชื่อเสียงให้กับคณะวิทยาศาสตร์ครับ

คลิกเพื่อ download ประกาศจาก วช.

 
วันที่ลงข่าว : 28/01/2016 10:06:31
ข้อมูลโดย : หน่วยวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
15 ถ.กาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ 074-288022 โทรสาร 074-558844

อีเมล์
sci-pr@group.psu.ac.th
ติดต่อ Web Master
ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2556 มีผู้เข้าชมทั้งสิ้น คน