Homeคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ต้อนรับคณะดูงานจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ (อ่าน 658 ครั้ง)
 

     เมื่อวันพุธที่ 14 ตุลาคมที่ผ่านมา คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. นำทีมโดยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.วิไลวรรณ โชติเกียรติ, ทีมบริหาร หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน ร่วมต้อนรับ ผศ.ดร.ไพโรจน์ ขาวสิทธิวงษ์ รองคณบดี, ผศ.ดร.นพดล ชุมชอบ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร, หัวหน้างานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา และบุคลากรท่านอื่น ๆ ที่ประสานเพื่อศึกษาดูงานเรื่องงานประกันคุณภาพการศึกษา การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล โครงสร้างการบริหารจัดการกลุ่มวิจัย และการเข้าสู่ระบบประเมิน EdPEx ถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานกันระหว่างสองสถาบันซึ่งหลังจากเสร็จสิ้นพิธีการทั้งหมด ทางคณะได้นำทีมผู้ศึกษาดูงานได้ทัศนศึกษารอบคณะวิทยาศาสตร์ อีกด้วย 

วันที่ลงข่าว : 15/10/2015 10:47:16
ข้อมูลโดย : หน่วยวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
15 ถ.กาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ 074-288022 โทรสาร 074-558844

อีเมล์
sci-pr@group.psu.ac.th
ติดต่อ Web Master
ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2556 มีผู้เข้าชมทั้งสิ้น คน