หน้าแรก คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชา/หน่วยงาน ผู้บริหาร บุคลากร บริการวิชาการ หอเกียรติคุณ ข้อตกลง/ความร่วมมือ คำถามที่ถามบ่อย English Version
ด้านกิจการนักศึกษา
ด้านทะเบียนและประเมินผล
ด้านวิจัยและบัณฑิตศึกษา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ระเบียบการศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์
สมัครออนไลน์
ทุนเรียนดี
พสวท.
โอลิมปิก
ความสามารถสูง
พัฒนานักเรียน / ครูอาจารย์
ค่ายโอลิมปิกวิชาการ
โครงการความร่วมมือ
อัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์
บริการวิชาการ
ระบบประเมินการสอนอาจารย์/
ระบบประเมินรายวิชา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ระบบสารสนเทศบุคลากร
ระบบสืบค้นเหมายเลขโทรศัพท์
ระบบสืบค้นเงินเดือน
เว็บเมล์
Share PSU
ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
หอประวัติ
วิสัยทัศน์
คณะวิทยาศาสตร์ จะเป็นคณะที่ผลิตบัณฑิตชั้นนำของประเทศ และสร้างความเป็นเลิศด้านการวิจัยเฉพาะทาง

พันธกิจ
ผลิตบัณฑิตวิทยาศาสตร์ให้มีความรู้คู่คุณธรรม ถ่ายทอดและบริการวิชาการที่ถูกต้อง ทันสมัย วิจัยเน้นการพัฒนาภาคใต้ มุ่งสู่มาตรฐานระดับสากล

ประวัติ
คณะวิทยาศาสตร์จัดตั้งขึ้นในปีเดียวกับการก่อตั้งมหาวิทยาลัย ในปี พ.ศ. 2510 โดยมีสำนักงานชั่วคราวที่ตึกคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อรับภาระงานสอนรายวิชาพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ให้แก่นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ และเป็นการเตรียมรับการขยายงานเพื่อก่อตั้งคณะวิชาด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์อื่นๆ ของมหาวิทยาลัยในอนาคต คณะฯ ได้รับนักศึกษารุ่นแรกเข้าศึกษาในสาขาวิชาเคมีและคณิตศาสตร์ จำนวน 54 คน ในปีพ.ศ. 2512 มีอาจารย์และข้าราชการเพียง 67 คน ประกอบด้วย 5 ภาควิชา และ 1 หน่วยวิชาเท่านั้น

ปัจจุบันคณะวิทยาศาสตร์ประกอบด้วย 11 ภาควิชา และ 5 หลักสูตร/ภาควิชา ได้แก่ กายวิภาคศาสตร์ คณิตศาสตร์ เคมี จุลชีววิทยา ชีวเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ เภสัชวิทยา วิทยาศาสตร์ทั่วไป สรีรวิทยา วิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้แก่ วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ เทคโนโลยีชีวภาพและชีวโมเลกุลสารสนเทศ วัสดุศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และนิติวิทยาศาสตร์ มีการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี 13 สาขาวิชา และระดับบัณฑิตศึกษา 27 สาขาวิชา

ตราสัญลักษณ์
มหาพิชัยมงกุฏ คือ  ศิราภรณ์ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์สำคัญแสดงว่า ทรงเป็นพระมหากษัตริย์
จักรกับตรีศูล คือ  ตราเครื่องหมายประจำราชวงศ์จักรี
ม.อ. คือ  อักษรย่อพระนามเดิม สมเด็จพระบรมราชชนก เจ้าฟ้า "มหิดลอดุลยเดช"
สงขลานครินทร์ คือ 
พระนามฐานันดรศักดิ์ที่พระบรมราชชนก (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว) โปรดเกล้าฯ สถาปนาเจ้าฟ้า "มหิดลอดุลยเดช" ดำรงพระนามอิสริยยศฐานันดรศักดิ์เป็นเจ้ากรม โดยพระราชทานชื่อเมืองสงขลาเป็นพระนามทรงกรม เพื่อเป็นเกียรติแก่เมืองสงขลา เมื่อ พ.ศ.2446 เสมือนเป็นเจ้าแห่งนครสงขลา

ดอกไม้
ดอกไม้ประจำคณะวิทยาศาสตร์ คือ ดอกบานบุรี มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Golden trumpet Allemanda cathartica ชื่อวงศ์ APOCYNACEAE ลักษณะทั่วไปเป็นไม้เถาขนาดใหญ่ มีน้ำยางสีขาว ใบเป็นใบเดี่ยวออกตรงข้ามเป็นคู่ หรือออกรอบข้อ ใบรูปหอกปลายใบแหลม โคนใบสอบ ดอกออกเป็นช่อที่ปลายกิ่ง ดอกสีเหลือง กลีบเลี้ยง 5 กลีบ กลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นหลอด ปลายแผ่ออกเป็น 5 กลีบ เส้นผ่านศูนย์กลางของดอกประมาณ 6-10 เซนติเมตร ผลกลมมีหนามเมื่อแก่แตกได้ เมล็ดจำนวนมาก ขยายพันธุ์ด้วยการปักชำหรือตอนกิ่งบานบุรีนับเป็นพันธุ์ไม้ชนิดหนึ่งที่มีความสิริมงคลดอกเหลืองอร่ามเป็น
เสมือนแสงแห่งความเจริญรุ่งเรือง หากสถานที่ใดปลูกดอกบานบุรี ย่อมจะได้รับแต่สิ่งที่ดีและมีความเจริญรุ่งเรืองในทุกๆด้าน เปลือกและยาง มีประโยชน์ใช้ในปริมาณน้อยๆ เป็นยาถ่าย ขับน้ำดี

สี
 
สีประจำคณะวิทยาศาสตร์ ได้แก่ สีเหลือง หมายถึง การเป็นผู้มีความเจริญรุ่งเรือง ทางปัญญาความรู้ควบคู่กับมีศีลธรรม คุณธรรมอันล้ำเลิศ

รหัสสี #FFFF00


 


E-Meeting
รายงานการประชุมกรรมการประจำคณะฯ
ระบบสารสนเทศ
แบบฟอร์ม
ทุนสนับสนุนผลงานวิชาการ
ระเบียบและรายงาน
อื่น ๆ
ข่าววิจัย
SC KM
จดหมายข่าวคณะฯ
ข่าวคณะฯ ในสื่อมวลชน
ข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รับฟังความคิดเห็นฯ
ร้องเรียนเจ้าหน้าที่ทุจริต
ของที่ระลึก
Faculty of Science, Prince of Songkla University,
Hatyai, Songkhla, Thailand 90112 Tel +66-7428-8022 , Fax. +66-7455-8844
Optimised for IE7+ @ 1024 x 768 You are a visitor number 881302,
Please send your comment and suggestion to : webmaster