หน้าแรก คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชา/หน่วยงาน ผู้บริหาร บุคลากร บริการวิชาการ หอเกียรติคุณ ข้อตกลง/ความร่วมมือ คำถามที่ถามบ่อย English Version
ด้านกิจการนักศึกษา
ด้านทะเบียนและประเมินผล
ด้านวิจัยและบัณฑิตศึกษา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ระเบียบการศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์
สมัครออนไลน์
ทุนเรียนดี
พสวท.
โอลิมปิก
ความสามารถสูง
สามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์
พัฒนานักเรียน / ครูอาจารย์
ค่ายโอลิมปิกวิชาการ
โครงการความร่วมมือ
อัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์
บริการวิชาการ
ระบบประเมินการสอนอาจารย์/
ระบบประเมินรายวิชา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ระบบสารสนเทศบุคลากร
ระบบสืบค้นเหมายเลขโทรศัพท์
ระบบสืบค้นเงินเดือน
เว็บเมล์
Share PSU
ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
หอประวัติ
ภาควิชา
กายวิภาคศาสตร์ เภสัชวิทยา
คณิตศาสตร์และสถิติ วิทยาการคอมพิวเตอร์
เคมี วิทยาศาสตร์ประยุกต์
จุลชีววิทยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุ
ชีวเคมี สรีรวิทยา
ชีววิทยา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)
ฟิสิกส์ เทคโนโลยีชีวภาพโมเลกุลและชีวสารสนเทศ
เครือข่ายความเป็นเลิศ (DoE,CoE,RC,RU)
  สาขาความเป็นเลิศชีวเคมี
  สถานวิจัยความเป็นเลิศความหลากหลายทางชีวภาพแห่งคาบสมุทรไทย
  สถานวิจัยจีโนมและชีวสารสนเทศ
  สถานวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเมมเบรน
  สถานวิจัยการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์
  สถานวิจัยความเป็นเลิศด้านผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
  สถานวิจัยความเป็นเลิศด้านนาโนเทคโนโลยีเพื่อการพลังงาน (Center of Excellence in Nanotechnology for Energy)
  สถานวิจัธรณีฟิสิกส์
  หน่วยวิจัยพลาสติกชีวภาพ
   หน่วยวิจัยวัสดุผลึก
หน่วยงาน
งานคลังและพัสดุ หน่วยกิจการนักศึกษา
งานนโยบายและแผน หน่วยการเจ้าหน้าที่
งานบริการการศึกษา หน่วยเครื่องมือกลาง
    พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา 50 พรรษา
      สยามบรมราชกุมารี
  หน่วยประกันคุณภาพ
    หน่วยเรือนเลี้ยงสัตว์ทดลอง
    หน่วยวิเทศและประชาสัมพันธ์
    หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ
    หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
    หน่วยโสตทัศนศึกษา
รายงานการประชุมกรรมการประจำคณะฯ
ระบบสารสนเทศ
แบบฟอร์ม
ทุนสนับสนุนผลงานวิชาการ
ระเบียบและรายงาน
อื่น ๆ
ข่าววิจัย
SC KM
จดหมายข่าวคณะฯ
ข่าวคณะฯ ในสื่อมวลชน
ข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รับฟังความคิดเห็นฯ
ร้องเรียนเจ้าหน้าที่ทุจริต
ของที่ระลึก
Faculty of Science, Prince of Songkla University,
Hatyai, Songkhla, Thailand 90112 Tel +66-7428-8022 , Fax. +66-7455-8844
Optimised for IE7+ @ 1024 x 768 You are a visitor number 881302,
Please send your comment and suggestion to : webmaster