หน้าแรก คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชา/หน่วยงาน ผู้บริหาร บุคลากร บริการวิชาการ หอเกียรติคุณ ข้อตกลง/ความร่วมมือ คำถามที่ถามบ่อย English Version
ด้านกิจการนักศึกษา
ด้านทะเบียนและประเมินผล
ด้านวิจัยและบัณฑิตศึกษา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ระเบียบการศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์
สมัครออนไลน์
ทุนเรียนดี
พสวท.
โอลิมปิก
ความสามารถสูง
พัฒนานักเรียน / ครูอาจารย์
ค่ายโอลิมปิกวิชาการ
โครงการความร่วมมือ
อัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์
บริการวิชาการ
ระบบประเมินการสอนอาจารย์/
ระบบประเมินรายวิชา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ระบบสารสนเทศบุคลากร
ระบบสืบค้นเหมายเลขโทรศัพท์
ระบบสืบค้นเงินเดือน
เว็บเมล์
Share PSU
ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
หอประวัติ
ค้นหา  :  
<<----- พิมพ์ ชื่อ/นามสกุล บุคคลที่ต้องการค้นหา
คณะวิทยาศาสตร์
งานคลังและพัสดุ
งานนโยบายและแผน
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
ภาควิชาเคมี
ภาควิชาจุลชีววิทยา
ภาควิชาชีวเคมี
ภาควิชาชีววิทยา
ภาควิชาฟิสิกส์
ภาควิชาเภสัชวิทยา
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ภาควิชาวิทยาศาสตรประยุกต์
ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีวัสดุ
ภาควิชาสรีรวิทยา

สถานวิจัยจีโนมและชีวสารสนเทศ
สถานวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเมมเบรน

สำนักงานเลขานุการ
หน่วยการเจ้าหน้าที่
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยคลัง
หน่วยเครื่องมือกลาง
หน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา
หน่วยพัสดุ
หน่วยพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา
หน่วยเรือนเลี้ยงสัตว์ทดลอง
หน่วยวิเทศและประชาสัมพันธ์
หน่วยส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ
หน่วยสารบรรณ
หน่วยโสตทัศนศึกษา
หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ

หลักสูตรชีววิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศ
หลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพ
หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร(ICT)

E-Meeting
รายงานการประชุมกรรมการประจำคณะฯ
ระบบสารสนเทศ
แบบฟอร์ม
ทุนสนับสนุนผลงานวิชาการ
ระเบียบและรายงาน
อื่น ๆ
ข่าววิจัย
SC KM
จดหมายข่าวคณะฯ
ข่าวคณะฯ ในสื่อมวลชน
ข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รับฟังความคิดเห็นฯ
ร้องเรียนเจ้าหน้าที่ทุจริต
ของที่ระลึก
Faculty of Science, Prince of Songkla University,
Hatyai, Songkhla, Thailand 90112 Tel +66-7428-8022 , Fax. +66-7455-8844
Optimised for IE7+ @ 1024 x 768 You are a visitor number 881302,
Please send your comment and suggestion to : webmaster