หน้าแรก คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชา/หน่วยงาน ผู้บริหาร บุคลากร บริการวิชาการ หอเกียรติคุณ ข้อตกลง/ความร่วมมือ คำถามที่ถามบ่อย English Version
ด้านกิจการนักศึกษา
ด้านทะเบียนและประเมินผล
ด้านวิจัยและบัณฑิตศึกษา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ระเบียบการศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์
สมัครออนไลน์
ทุนเรียนดี
พสวท.
โอลิมปิก
ความสามารถสูง
พัฒนานักเรียน / ครูอาจารย์
ค่ายโอลิมปิกวิชาการ
โครงการความร่วมมือ
อัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์
บริการวิชาการ
ระบบประเมินการสอนอาจารย์/
ระบบประเมินรายวิชา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ระบบสารสนเทศบุคลากร
ระบบสืบค้นเหมายเลขโทรศัพท์
ระบบสืบค้นเงินเดือน
เว็บเมล์
Share PSU
ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
หอประวัติ
ความร่วมมือภายในประเทศ
ที่ วามร่วมมือระหว่าง ลงนามเมื่อ หมดอายุเมื่อ ภาควิชา/หน่วยงาน
ที่ริเริ่มให้
เกิดความร่วมมือ
ข้อตกลง
ความ
ร่วมมือ
1 มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์
เอเชียน นูทราชูตินอล เซ็นเตอร์ (โครงการร่วมพัฒนาอุตสาหกรรม
ยั่งยืนจากสมุนไพร)
14 พ.ย. 43 ไม่กำหนด คณะวิทยาศาสตร์
2 มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์
สำนักงานวิทยาการตำรวจ 15 มี.ค. 44 ไม่กำหนด คณะวิทยาศาสตร์
3 คณะวิทยาศาสตร์ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
แห่งชาติ
6 ก.พ. 47 ไม่กำหนด หน่วยพิพิธภัณฑ์
ธรรมชาติฯ
4 มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 19 มิ.ย.49 ไม่กำหนด -
5 คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยของ
รัฐ 24 สถาบัน
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - - -
6 คณะวิทยาศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์
6 ก.ค. 49 6 ก.ค. 59 คณะวิทยาศาสตร์
7 คณะวิทยาศาสตร์ อุตสาหกรรมพัฒนา มูลนิธิเพื่อสถาบัน
อาหาร
11 ก.พ. 51 กำหนดเป้าหมาย
ในการได้
มาตรฐาน
ISO/IEC 17025
หน่วยเครื่องมือ
กลาง
ความร่วมมือระหว่างประเทศ
ที่ ความร่วมมือระหว่าง ประเทศ ลงนามเมื่อ หมดอายุเมื่อ ภาควิชา/หน่วยงาน ที่ริเริ่มให้เกิด
ความร่วมมือ
ข้อตกลง
ความร่วมมือ
1 Science Chinese Academy of Science China

25 ธ.ค. 53

ไม่กำหนด เคมี
2 Science Technische Universitat Dortmund Germany 26 ธ.ค. 53

26 ธ.ค. 56

น.วิจัยผลิตภัณฑ์
ธรรมชาติ

3 Princess Maha Chakri Sirindhorn
Natural History Museum
Hungarian Natural History Museum Hugary 27 มิ.ย. 51

27 มิ.ย. 56 

พิพิธภัณฑ์
4 Science Centre for Southeast Asian Studies, Kyoto University Japan 30 เม.ย.51

30 เม.ย. 56

จุลชีววิทยา
5 Science School of Natural Sciences
Sungkyunkwan University
Korea 19 ม.ค. 52

19 ม.ค. 57

คณะวิทยาศาสตร์

6 PSU National University of Laos Laos

30 ก.ย.51

30 ก.ย.56

คณะวิทยาศาสตร์
7 PSU

University of Novi Sad - Addendum between Science PSU & Sciences UNS

Serbia 2010 2012 คณะวิทยาศาสตร์
8 Faculty of Science Fooyin University Taiwan

11 ก.ย.49

ไม่กำหนด นิติวิทยาศาสตร์
9 Science College of Science National Taiwan University Tiwan 22 ธ.ค. 51 ไม่กำหนด คณะวิทยาศาสตร์
10 Faculty of Science Harrison Institute UK 18 ม.ค. 54

4 ม.ค. 59 

ชีววิทยา
11 Faculty of Science Department of Pharmacy King's College London University of London UK

1 ส.ค. 46

ไม่กำหนด เคมี
12 Faculty of Science School of Chemistry, University of Bristol UK

4 ต.ค. 45

ไม่กำหนด เคมี
13 PSU Queens University UK 21 ก.พ. 50 ไม่กำหนด สรีรวิทยา
14 Faculty of Science

Faculty of Mathematics and Natural Sciences,
Syiah Kuala University, Indonesia

Indonesiaa      
15

Faculty of Science

University Sains Malaysia
(USM)

Malaysia

17 พ.ค.

   
16

PSU

James Cook University

Australia

23 ต.ค. 55

23 ต.ค. 58 ชีววิทยา
 
MOU ระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กับสถาบันต่างประเทศ
E-Meeting
รายงานการประชุมกรรมการประจำคณะฯ
ระบบสารสนเทศ
แบบฟอร์ม
ทุนสนับสนุนผลงานวิชาการ
ระเบียบและรายงาน
อื่น ๆ
ข่าววิจัย
SC KM
จดหมายข่าวคณะฯ
ข่าวคณะฯ ในสื่อมวลชน
ข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รับฟังความคิดเห็นฯ
ร้องเรียนเจ้าหน้าที่ทุจริต
ของที่ระลึก
Faculty of Science, Prince of Songkla University,
Hatyai, Songkhla, Thailand 90112 Tel +66-7428-8022 , Fax. +66-7455-8844
Optimised for IE7+ @ 1024 x 768 You are a visitor number 881302,
Please send your comment and suggestion to : webmaster