หน้าแรก คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชา/หน่วยงาน ผู้บริหาร บุคลากร บริการวิชาการ หอเกียรติคุณ ข้อตกลง/ความร่วมมือ คำถามที่ถามบ่อย English Version
ด้านกิจการนักศึกษา
ด้านทะเบียนและประเมินผล
ด้านวิจัยและบัณฑิตศึกษา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ระเบียบการศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์
สมัครออนไลน์
ทุนเรียนดี
พสวท.
โอลิมปิก
ความสามารถสูง
พัฒนานักเรียน / ครูอาจารย์
ค่ายโอลิมปิกวิชาการ
โครงการความร่วมมือ
อัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์
บริการวิชาการ
ระบบประเมินการสอนอาจารย์/
ระบบประเมินรายวิชา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ระบบสารสนเทศบุคลากร
ระบบสืบค้นเหมายเลขโทรศัพท์
ระบบสืบค้นเงินเดือน
เว็บเมล์
Share PSU
ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
หอประวัติ
คณบดี
 
     
Assoc. Prof. Dr. Wilaiwan Chotigeat
   
รองศาสตราจารย์ ดร.วิไลวรรณ โชติเกียรติ
  Assoc. Prof. Dr. Wilaiwan Chotigeat
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
Dean, Faculty of Science
   
  โทร. 0-7428-8002
E-mail : wilaiwan.c@psu.ac.th
ตารางนัดหมาย 
   
     
 
รองคณบดี
   
Assoc. Prof. Dr. Varaporn Tanrattanakul
รองศาสตราจารย์ ดร. วราภรณ์ ตันรัตนกุล
  Assoc. Prof. Dr. Varaporn Tanrattanakul
รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและจัดการทรัพย์สิน
Associate Dean for Academic Services and Asset Management
   
  โทร. 0-7428-8006
E-mail : varaporn.t@psu.ac.th
ตารางนัดหมาย
   
Asst. Prof. Dr. Pattara Aiyarak    
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทร อัยรักษ์
  Asst. Prof. Dr. Pattara Aiyarak
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
Associate Dean for Academics
   
  โทร. 0-7428-8013
E-mail : pattara.a@psu.ac.th
ตารางนัดหมาย
   
Asst. Prof. Dr. Anchana Prathep    
รองศาสตราจารย์ ดร.อัญชนา ประเทพ
  Assoc. Prof. Dr. Anchana Prathep
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา
Associate Dean for Research and Graduate Studies
   
  โทร. 0-7428-8003
E-mail : anchana.p@psu.ac.th
ตารางนัดหมาย
   
Dr. Walailak Puetpaiboon    
ดร.วลัยลักษณ์ พืชน์ไพบูลย์
  Dr. Walailak Puetpaiboon
รองคณบดีฝ่ายการคลังและประกันคุณภาพ
Associate Dean for Finance and Quality Assurance
   
  โทร. 0-7428-8009
E-mail : walailak.p@psu.ac.th
ตารางนัดหมาย
   
Assoc Prof. Dr. Yutthana Tirawanichakul    
รองศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา ฏิระวณิชย์กุล
  Assoc Prof. Dr. Yutthana Tirawanichakul
รองคณบดีฝ่ายอาคารสถานที่และภูมิทัศน์
Associate Dean for Buildings and Landscape Management
   
  โทร. 0-7428-8007
E-mail : yutthana.t@psu.ac.th
ตารางนัดหมาย
   
Dr. Kamontam Umsakul    
ดร.กมลธรรม อ่ำสกุล
  Dr. Kamontam Umsakul
รองคณบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากรและกิจการพิเศษ
Associate Dean for Human Resource Development and Special Missions
   
  โทร. 0-7428-8007
E-mail : kamontam.u@psu.ac.th
ตารางนัดหมาย
   
ผู้ช่วยคณบดี
Mr. Somsak Kongsang    
อาจารย์สมศักดิ์ คงแสง
  Mr. Somsak Kongsang
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
Assistant Dean for Information Technology
   
  โทร. 0-7428-8097
E-mail : somsak.k@psu.ac.th
Dr. Wandee Udomuksorn    
ดร.วันดี อุดมอักษร
  Dr. Wandee Udomuksorn
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิทยาศาสตร์สุขภาพ
Assistant Dean for Health Sciences
   
  โทร. 0-7428-8015
E-mail : wandee.u@psu.ac.th
ตารางนัดหมาย
   
Asst.Prof.Chutiporn Jirojkul    
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุติพร จิโรจน์กุล
  Asst. Prof. Chutiporn Jirojkul
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากรและกิจการพิเศษ
Assistant Dean for Human Resource Development and Special Missions
   
  โทร. 0-7428-8005
E-mail : chutiporn.j@psu.ac.th
ตารางนัดหมาย
   
Mr.Prasart Sornprasit    
นายประสาท ศรประสิทธิ์
  Mr.Prasart Sornprasit
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสนับสนุนวิชาการและวิจัย
Assistant Dean for Academic and Research Support
   
  โทร. 0-7428-8020
E-mail : prasart.s@psu.ac.th
ตารางนัดหมาย
   
Mr.Terdtoon  Dumrongrittamatt    
อาจารย์เทิดทูน ดำรงค์ฤทธามาตย์
  Mr.Terdtoon Dumrongrittamatt
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
Assistant Dean for Student Development
   
  โทร. 0-7428-8121
E-mail : terdtoon.d@psu.ac.th
ตารางนัดหมาย
   
Dr. Kawinbhat Sirikantisophon    
ดร.กวินพัฒน์ สิริกานติโสภณ
  Dr. Kawinbhat Sirikantisophon
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ
Assistant Dean for Academic
   
  โทร. 0-7428-8019
E-mail : thawatchai.s@psu.ac.th
ตารางนัดหมาย
   
Dr. Phuwadol Thanakiatkral    
ดร.ภูวดล ธนะเกียรติไกร
  Dr. Phuvadol Thanakiatkrai
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์
Assistant Dean for International and Public Relations
   
  โทร. 0-7428-8004, 8565
E-mail : pthanakiatkrai@gmail.com
ตารางนัดหมาย
   
 
หัวหน้าภาควิชา/หลักสูตร
Asst. Prof. Dr. Uraporn Vongvatcharanon ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุราพร วงศ์วัชรานนท์
  Asst. Prof. Dr. Uraporn Vongvatcharanon
หัวหน้าภาควิชากายวิภาคศาสตร์
Head, Department of Anatomy

โทร. 0-7428-8140
E-mail : uraporn.v@psu.ac.th
Assoc Prof. Dr. Ronnason Chinram รองศาสตราจารย์ ดร.รณสรรพ์ ชินรัมย์
  Assoc Prof. Dr. Ronnason Chinram
หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
Head, Department of Mathematics and Statistics

โทร. 0-7428-8620
E-mail : ronnason.c@psu.ac.th
Asst. Prof. Dr. Surajit Tekasakul   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรจิตร ทีฆสกุล
  Asst. Prof. Dr. Surajit Tekasakul
หัวหน้าภาควิชาเคมี
Head, Department of Chemistry

โทร. 0-7428-8400
E-mail : surajit.t@psu.ac.th
Assoc. Prof. Dr. Duangporn Kantachote รองศาสตราจารย์ ดร. ดวงพร คันธโชติ
  Assoc. Prof. Dr. Duangporn Kantachote
หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยา
Head, Department of Microbiology

โทร. 0-7428-8310
E-mail : duangporn.k@psu.ac.th
Assoc. Prof. Dr. Prapaporn Utarabhand   รองศาสตราจารย์ ดร. ประภาพร อุทารพันธุ์
  Assoc. Prof. Dr. Prapaporn Utarabhand
หัวหน้าภาควิชาชีวเคมี
Head, Department of Biochemistry

โทร. 0-7428-8240
E-mail : prapaporn.u@psu.ac.th
Assoc. Prof. Dr. Pornsilp Pholpunthin   รองศาสตราจารย์ ดร.พรศิลป์ ผลพันธิน
  Assoc. Prof. Dr. Pornsilp Pholpunthin
หัวหน้าภาควิชาชีววิทยา
Head, Department of Biology

โทร. 0-7428-8494
E-mail : pornsilp.p@psu.ac.th
Assoc. Prof. Dr. Teparksorn Pengpan   รองศาสตราจารย์ ดร.เทพอักษร เพ็งพันธ์
  Assoc. Prof. Dr. Teparksorn Pengpan
หัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์
Head, Department of Physics

โทร. 0-7428-8751
E-mail : teparksorn.p@psu.ac.th
Assoc. Prof. Dr. Benjamas Janchawee   รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจมาศ จันทร์ฉวี
  Assoc. Prof. Dr. Benjamas Janchawee
หัวหน้าภาควิชาเภสัชวิทยา
Head, Department of Pharmacology

โทร. 0-7428-8177
E-mail : benjamas.j@psu.ac.th
Asst. Prof. Dr. Wiphada Wettayaprasit   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อภิรดา ธาดาเดช
  Asst. Prof. Apirada Thadadech
หัวหน้าภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
Head, Department of Computer Science

โทร. 0-7428-8580
E-mail : apirada.t@psu.ac.th
ตารางนัดหมาย
Asst. Prof. Dr. Chiraporn Chaibundit   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราภรณ์ ไชยบัญดิษฐ์
  Asst. Prof. Dr. Chiraporn Chaibundit
หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุ
Head of Department of Materials Science and Technology

โทร. 0-7428-8364
E-mail : chiraphon.c@psu.ac.th
Assoc. Prof. Dr. Siriphun Hiranyachattada   รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพันธุ์ หิรัญญะชาติธาดา
  Assoc. Prof. Dr. Siriphun Hiranyachattada
หัวหน้าภาควิชาสรีรวิทยา
Head of Department of Physiology

โทร. 0-7428-8212
E-mail : siriphun.h@psu.ac.th

Prof. Dr. Amornrat Phongdara   ศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์ พงศ์ดารา
  Prof. Dr. Amornrat Phongdara
หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพโมเลกุลและชีวสารสนเทศ
Head of Department of Molecular Biotechnology and Bioinformatics Division

โทร. 0-7428-8004, ภาควิชาชีวเคมี 0-7428-8383 
E-mail : wilaiwan.c@psu.ac.th , wchotigeat@yahoo.com
Asst. Prof. Adul Tiengchanya   ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดุลย์ เที่ยงจรรยา
  Asst. Prof. Adul Tiengchanya
หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์
Head of Department of Applied Science

โทร. 0-7428-8564
E-mail : adul.t@psu.ac.th
Asst. Prof. Dr. Amnart Pohthong   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำนาจ เปาะทอง
  Asst. Prof. Dr. Amnart Pohthong
ประธานสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Head, Program of Information and Communication Technology

โทร. 0-7428-8580
E-mail : amnart.p@psu.ac.th
E-Meeting
รายงานการประชุมกรรมการประจำคณะฯ
ระบบสารสนเทศ
แบบฟอร์ม
ทุนสนับสนุนผลงานวิชาการ
ระเบียบและรายงาน
อื่น ๆ
ข่าววิจัย
SC KM
จดหมายข่าวคณะฯ
ข่าวคณะฯ ในสื่อมวลชน
ข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รับฟังความคิดเห็นฯ
ร้องเรียนเจ้าหน้าที่ทุจริต
ของที่ระลึก
Faculty of Science, Prince of Songkla University,
Hatyai, Songkhla, Thailand 90112 Tel +66-7428-8022 , Fax. +66-7455-8844
Optimised for IE7+ @ 1024 x 768 You are a visitor number 881302,
Please send your comment and suggestion to : webmaster