หน้าแรก คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชา/หน่วยงาน ผู้บริหาร บุคลากร บริการวิชาการ หอเกียรติคุณ ข้อตกลง/ความร่วมมือ คำถามที่ถามบ่อย English Version
ด้านกิจการนักศึกษา
ด้านทะเบียนและประเมินผล
ด้านวิจัยและบัณฑิตศึกษา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ระเบียบการศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์
สมัครออนไลน์
ทุนเรียนดี
พสวท.
โอลิมปิก
ความสามารถสูง
พัฒนานักเรียน / ครูอาจารย์
ค่ายโอลิมปิกวิชาการ
โครงการความร่วมมือ
อัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์
บริการวิชาการ
ระบบประเมินการสอนอาจารย์/
ระบบประเมินรายวิชา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ระบบสารสนเทศบุคลากร
ระบบสืบค้นเหมายเลขโทรศัพท์
ระบบสืบค้นเงินเดือน
เว็บเมล์
Share PSU
ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
หอประวัติ
อื่นๆ
รายงานประจำปี คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2549-2552
ตารางการใช้งานห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1
แบบสำรวจความพึงพอใจ หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ
แผนกลยุทธ์เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ 2551-2554
แผนกลยุทธ์ คณะวิทยาศาสตร์   พ.ศ. 2550-2554
ประกาศ เรื่อง การขออนุมัติจัดตั้งชมรมของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์
รูปบรรยากาศการฝึกอบรมหัวข้อ "การพัมนาทีมงาน" ณ หาดแก้ว รีสอร์ท ระหว่างวันที่ 8-9 มีนาคม 2550
คู่มือการใช้ระบบธุรการคณะวิทยาศาสตร์ (สำหรับผู้ใช้ทั่วไป)
ระบบธุรการคณะวิทยาศาสตร์
การตั้งค่าระบบธุรการคณะวิทยาศาสตร์ 
โปรแกรม PumpkinScreenWriter (PSW) v.1.4 
วิธีการใช้ PSW  เบื้องต้น
ใบคำร้องนักศึกษาขอมีบัตรอนุญาตเข้าอาคารเรียนนอกเวลาราชการ
รายนามผู้ใช้โทรศัพท์คณะวิทยาศาสตร์  
ปฏิทินกิจกรรมของคณะวิทยาศาสตร์  

 

E-Meeting
รายงานการประชุมกรรมการประจำคณะฯ
ระบบสารสนเทศ
แบบฟอร์ม
ทุนสนับสนุนผลงานวิชาการ
ระเบียบและรายงาน
อื่น ๆ
ข่าววิจัย
SC KM
จดหมายข่าวคณะฯ
ข่าวคณะฯ ในสื่อมวลชน
ข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รับฟังความคิดเห็นฯ
ร้องเรียนเจ้าหน้าที่ทุจริต
ของที่ระลึก
Faculty of Science, Prince of Songkla University,
Hatyai, Songkhla, Thailand 90112 Tel +66-7428-8022 , Fax. +66-7455-8844
Optimised for IE7+ @ 1024 x 768 You are a visitor number 881302,
Please send your comment and suggestion to : webmaster