หน้าแรก คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชา/หน่วยงาน ผู้บริหาร บุคลากร บริการวิชาการ หอเกียรติคุณ ข้อตกลง/ความร่วมมือ คำถามที่ถามบ่อย English Version
ด้านกิจการนักศึกษา
ด้านทะเบียนและประเมินผล
ด้านวิจัยและบัณฑิตศึกษา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ระเบียบการศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์
สมัครออนไลน์
ทุนเรียนดี
พสวท.
โอลิมปิก
ความสามารถสูง
พัฒนานักเรียน / ครูอาจารย์
ค่ายโอลิมปิกวิชาการ
โครงการความร่วมมือ
อัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์
บริการวิชาการ
ระบบประเมินการสอนอาจารย์/
ระบบประเมินรายวิชา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ระบบสารสนเทศบุคลากร
ระบบสืบค้นเหมายเลขโทรศัพท์
ระบบสืบค้นเงินเดือน
เว็บเมล์
Share PSU
ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
หอประวัติ
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารคณะวิทยาศาสตร์
บุคลากร
ระบบสารสนเทศบุคลากร
นักศึกษา
ระบบสารสนเทศนักศึกษา
ระบบติดตามสถานภาพบัณฑิต
วิจัยและตีพิมพ์
ระบบฐานข้อมูลวิจัยคณะวิทยาศาสตร์
  ระบบฐานข้อมูลตีพิมพ์เผยแพร่ คณะวิทยาศาสตร์ 
การเงิน
  ระบบเงินงบประมาณ
ระบบเงินรายได้
อื่นๆ
ระบบบริการวิชาการ
ระบบงานวิเทศสัมพันธ์
ระบบงานเกี่ยวกับการคลังและพัสดุ
โปรแกรมระบบวัสดุบาร์โค้ด
  ระบบค้นข้อมูลการโอนเงิน หน่วยคลัง
ระบบงานเกี่ยวกับสารบรรณ
ระบบสารสนเทศไปรษณียภัณฑ์  
  ระบบจัดเก็บและค้นหาเอกสาร (E-Document)
ระบบสืบค้นวาระการประชุม
ระบบศูนย์ข่าวคณะวิทยาศาสตร์ (Message Center)
ระบบสืบค้นมติการประชุม
ระบบออกเลขที่หนังสือออนไลน์ (E-Number) 
ระบบงานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
ระบบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  
  ตารางการใช้งานห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1  
ระบบงานเกี่ยวกับอาคารและสถานที่
ระบบการจองใช้ห้องบรรยายและห้องประชุมแบบออนไลน์ 
  ระบบแจ้งซ่อมหน่วยอาคารฯ คณะวิทยาศาสตร์  
ระบบงานเกี่ยวกับการเจ้าหน้าที่
ระบบการลงเวลาปฏิบัติงาน
ระบบประวัติอาจารย์ (CV)
ระบบงานอื่นๆ
ระบบเอกสารเวียนมติ
ระบบแจ้งปัญหาเกี่ยวกับห้องเรียน
ระบบคลังภาพ คณะวิทยาศาสตร์

 

E-Meeting
รายงานการประชุมกรรมการประจำคณะฯ
ระบบสารสนเทศ
แบบฟอร์ม
ทุนสนับสนุนผลงานวิชาการ
ระเบียบและรายงาน
อื่น ๆ
ข่าววิจัย
SC KM
จดหมายข่าวคณะฯ
ข่าวคณะฯ ในสื่อมวลชน
ข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รับฟังความคิดเห็นฯ
ร้องเรียนเจ้าหน้าที่ทุจริต
ของที่ระลึก
Faculty of Science, Prince of Songkla University,
Hatyai, Songkhla, Thailand 90112 Tel +66-7428-8022 , Fax. +66-7455-8844
Optimised for IE7+ @ 1024 x 768 You are a visitor number 881302,
Please send your comment and suggestion to : webmaster