รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะสำหรับระบบงานบริการ คณะวิทยาศาสตร์
กรุณาแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ในเชิงพัฒนา สำหรับการให้บริการของคณะวิทยาศาสตร์ การให้บริการของเจ้าหน้าที่ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับนำไปปรับปรุงการให้บริการของคณะวิทยาศาสตร์ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป ข้อมูลทั้งหมดจะถูกเสนอให้ผู้บริหารที่รับผิดชอบเพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไขและเก็บเป็นความลับ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ข้อมูลผู้แจ้ง / Informant information
ชื่อ-นามสกุล/Name:  
ที่อยู่/Address:  
โทรศัพท์/Telephone:  
อีเมล์ /Email Address:   
ข้อคิดเห็น/เสนอแนะ / Suggestion
เรื่อง/Subject:  
รายละเอียด/Details: