ระบบรับฟังความคิดเห็นและข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ทุจริต
กรุณาให้รายละเอียด/หลักฐาน เพียงพอที่จะสามารถดำเนินการสืบสวนข้อเท็จจริงได้ ข้อมูลทั้งหมดจะถูกเก็บเป็นความลับและจะเปิดเผยต่อคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงที่มีหน้าที่รับผิดชอบ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ข้อมูลผู้แจ้ง / Informant information
ชื่อ-นามสกุล/Name:  
ที่อยู่/Address:  
โทรศัพท์/Telephone:  
อีเมล์ /Email Address:   
ข้อร้องเรียน / Complaints
เรื่อง/Subject:  
รายละเอียด/Details: