การทดสอบสมรรถภาพทางกาย

ข้อควรระวังและข้อควรปฏิบัติ (back)
ข้อควรระวัง
ผู้ที่มีอายุเกิน 40 ปี ถ้ามีโรคประจำตัว เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ ไขมันในเลือดสูง ควรได้รับการตรวจจากแพทย์ก่อน เพราะอาจเป็นอันตรายในการทดสอบรายการ แต่ในรายการต่อไปนี้ สามารถทำได้ถ้าสภาพร่างกายพร้อม

ข้อควรปฏิบัติ
1. เตรียมเครื่องแต่งกายให้พร้อม
2. ควรมีผู้ช่วยทำการทดสอบให้
3. ควรทดสอบหลังรับประทานอาหารหนักอย่างน้อย 2 – 3 ชั่วโมง
4. ปฏิบัติตามวิธีการอย่างถูกต้อง
5. ตั้งใจทำอย่างเต็มความสามารถ
6. ควรทดสอบเป็นประจำทุก 2 เดือน

ขั้นตอนการทดสอบสมรรถภาพทางกาย (back) การประเมินสมรรถภาพทางกาย (back) ภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ใช้เกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกายประชาชนไทย (2543) และเกณฑ์แบบทดสอบสมรรถภาพทางกายของประชาชนไทยโดยการทดสอบอย่างง่าย (2546) ที่ฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย จัดทำไว้ โดยจะแบ่งตามเพศชาย หญิง ในช่วงอายุ 17-19 ปี, 20-29 ปี, 30-39 ปี, 40-49 ปี, 50-59 ปี และ 60-72 ปี